Minister ma szansę poprawić warunki służby policjantów!!!

Zarząd Główny NSZZ Policjantów realizując Uchwały ostatniego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów NSZZ Policjantów, postanowił dać Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji szansę podjęcia działań w kierunku rzeczywistej poprawy bytu policjantek i policjantów, których status materialny w obecnej sytuacji materialnej jest nie do pozazdroszczenia. Propozycje Związku są oczekiwane przez środowisko zawodowe, które nie akceptuje m.in. przerzucania odpowiedzialności finansowej na funkcjonariuszy; za realizację zadań ustawowych oraz utrzymywanie przepisów prawa dyskryminujących ich w stosunku do innych grup zawodowych a także sprzecznych z Konstytucją RP.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, który tak dużo mówi o etosie służby ma obecnie doskonałą okazję do wprowadzenie swoich słów w życie.

Przewodniczący Zarządu Głównego  NSZZ Policjantów kierując się uprawnieniami ustawowymi i statutowymi skierował do Ministra petycje i wnioski w następujących sprawach:

  1. Wznowienia postępowań dyscyplinarnych na korzyść obwinionego bez względu na czas, jaki upłynął od ostatecznego prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego – pełna rehabilitacja prawna i honorowy powrót do służby.
  2. Urealnienia równoważnika otrzymywanego w zamian za wyżywienie do wymogów BHP. Obecnie równoważnik ten jest na skandalicznie niskim poziomie 2,71 zł i w żaden sposób nie zapewnia realizacji ustawowego prawa do posiłku regeneracyjnego dla funkcjonariusza realizującego zadania służbowe na świeżym powietrzu.
  3. Zwrotu w formie ryczałtu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby – obecne rozwiązania są dyskryminujące, gdyż rzeczywiste koszty dojazdu są znacznie wyższe od ich zwrotu na bazie przepisów, które są dowolnie interpretowane przez przełożonych w poszczególnych województwach.
  4. Stworzenia możliwości wykorzystania przez funkcjonariuszy zaległego urlopu wypoczynkowego w terminie do 30 września roku następnego, co uelastyczni tryb planowania urlopów oraz uzyskania prawa do urlopu po upływie każdego miesiąca służby. Podobne rozwiązania istnieją w innych służbach, co potwierdza kolejny fakt dyskryminacji funkcjonariuszy polskiej Policji.
  5. Umożliwienia wydawania poleceń przez funkcjonariusza wykonującego czynności służbowe oraz ustanowienia sankcji w przypadku nie podporządkowania się do nich przez obywatela. Obecne przepisy w tej sprawie są rozproszone w różnych aktach prawnych z wyjątkiem ustawy o policji gdzie jednoznacznego przepisu w tej sprawie nie ma.
  6. Przywrócenia przepisów z 2010 roku w zakresie wysokości równoważnika pieniężnego otrzymywanego w zamian za umundurowanie. Obecne uregulowania prawne są dyskryminujące dla niektórych stanowisk służbowych oraz osób zwolnionych z obowiązku służby w trybie ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych.
  7. Wykreślenia z ustawy o Policji art. 42. ust. 2 pkt 5, który daje nieograniczone prawo zwolnienia ze służby w Policji w tzw. interesie służby. Przepis ten jest sprzeczny z zasadą domniemania niewinności zapisaną w art. 42 ust. 3 Konstytucji RP.
  8. Wprowadzenia uregulowań prawnych, które zapewnią pokrywanie z budżetu Państwa wydatków na ubezpieczenia OC i AC pojazdów będących na stanie jednostek Policji. Dzisiaj funkcjonariusze we własnym zakresie muszą się ubezpieczać przeznaczając na ten cel swoje skromne uposażenia, które i tak nie gwarantują komfortu życia funkcjonariusza i jego rodziny.

    Biuro Prasowe Zarządu Głównego NSZZ Policjantów