Fundusz socjalny

INFORMACJA

dla osób składających wnioski o przyznanie świadczeń socjalnych z Funduszu Socjalnego Emerytów i Rencistów Policji województwa śląskiego

Zakres i sposoby korzystania ze świadczeń socjalnych z Funduszu Socjalnego Emerytów i Rencistów Policji województwa śląskiego dla osób uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji (…) (Dz. U. z 2018 roku, poz. 132,138,730 i 912) z późn. zmianami.

Świadczenia socjalne przyznaje się na wniosek uprawnionego. O każde świadczenie osoba uprawniona powinna wystąpić z oddzielnym wnioskiem. Informacji w zakresie wypełnienia wniosku oraz niezbędnych dokumentów, które należy do niego dołączyć, udzielają pracownik Sekcji Socjalnej Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach tel. 47 851 2389 lub końcówka 2384, 2387 i 2388 oraz przewodniczący Komisji Socjalnej Emerytów i Rencistów Policji województwa śląskiego tel. 47 851 1720.

Prawidłowo i czytelnie wypełniony oraz podpisany przez osobę uprawnioną wniosek wraz z wypełnionymi
i podpisanymi załącznikami nr 1 i nr 2 o przyznanie świadczenia socjalnego składamy
:

  • drogą pocztową na adres : Sekcja Socjalna Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Katowicach, ul. Koszarowa 17, 40-068 Katowice, lub

  • osobiście Sekcja Socjalna Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Katowicach ul. Koszarowa 17

  • za pośrednictwem organizacji zrzeszającej emerytów i rencistów Policji.

Do wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego wnioskodawca powinien dołączyć:

  1. odcinek emerytury lub renty albo kopię ostatniej waloryzacji decyzji w sprawie emerytury lub renty lub wyciąg bankowy z wpłatą emerytury lub renty oraz wszystkie dochody uzyskiwane w kwotach netto w gospodarstwie domowym;

  2. inne dokumenty uzasadniające przyznanie świadczenia socjalnego, w szczególności rachunki, faktury, zaświadczenia,

  3. oświadczenie wnioskodawcy o dochodach rodziny (Załącznik nr 1 do Wniosku),

  4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ( (Załącznik nr 2 do Wniosku)

  5. informację o rachunku bankowym (Załącznik nr 2 do Wniosku)