Wyciek danych osobowych policjantów. Rafał Jankowski domaga się od ministra wyjaśnień.

Nazwiska, numery telefonów, PESEL-e, e-maile (służbowe lub prywatne), a także dokładny adres miejsca pracy. Plik z danymi został udostępniony w internecie przez pracownika Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w popularnym serwisie do wizualizacji danych ArcGIS. Na podstawie budowy pliku i danych wywnioskować można, że jest to lista funkcjonariuszy i pracowników różnych rządowych instytucji, których zgłoszono do szczepień.

– Działając w interesie policjantów, których dane osobowe zostały bezprawnie ujawnione, zwracam się w imieniu Zarządu Głównego NSZZ Policjantów z pilnym wnioskiem o wyjaśnienie przyczyn wycieku danych ze wskazaniem czy był to błąd obsługujących system, czy też celowe działanie osób trzecich – pisze Rafał Jankowski w piśmie skierowanym do Ministra Mariusza Kamińskiego w dniu 21 kwietnia 2021 r.

Szef NSZZ Policjantów domaga się także odpowiedzi, czy wymieniony system rejestracji spełnia standardy bezpieczeństwa oraz, czy w chwili obecnej dane osobowe pozostałych policjantów są bezpieczne i jakie działania resort podjął by uchronić policjantów przed bezprawnym wykorzystaniem ujawnionych danych i dalszym powielaniem ich w sieci.

– Zdaję sobie sprawę, że MSWiA nie jest administratorem systemu, z którego dane wyciekły, niemniej jednak to Minister SWiA pełni nadzór i koordynuje działania podejmowane przez Policję i służby specjalne – podkreśla Rafał Jankowski. – W zakres tych uprawnień wchodzi więc także ochrona danych osobowych funkcjonariuszy, mająca szczególne znaczenie w kontekście działań operacyjnych – dodaje.

Zarząd Główny NSZZ Policjantów pragnie się upewnić, czy we właściwy sposób zadbano o bezpieczeństwo osobiste i ekonomiczne tych funkcjonariuszy oraz członków ich rodzin, których dane wyciekły albo w dalszym ciągu mogą być niedostatecznie chronione – podsumowuje Rafał Jankowski.

Omówienie (jp)