„W polskiej Policji”

Z odpowiedzi wiceministra Jarosława Zielińskiego na interpelację posła Brynkusa nr 10335 można dojść do wniosku, że w Policji jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej.

Jak wyjaśnia wiceminister odpowiedzialny w MSWiA za Policję w Polsce wynika to z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020” (Dz. U. poz. 2140). Policjanci nie powinni się obawiać o swoją przyszłość. Patologii nie ma, odpowiedź dotyczy tylko nieprawidłowości w Policji, których MSWiA nie widzi. Wszystko jest w jak najlepszym porządku, a modernizacja trwa.

Co o tym myślą Policjanci? Czy zgadzają się z tak postawionymi tezami przez wiceministra Zielińskiego? Czekam na głosy środowiska i związkowców. Gwarantuję każdemu Policjantowi pełną anonimowość. Zapewniam, że żadnej sprawy nie pozostawię bez nadania biegu. Zdaję sobie sprawę, że te patologie są trudne do wykorzenienia, jako dziedzictwo Polski Ludowej, ale niektóre także narastały latami w wolnej Polsce. Obecna władza szła do wyborów z hasłem „dobrej zmiany”. Dlatego będę konsekwentnie pytał i interpelował do ministra spraw wewnętrznych, żądając likwidacji wszelkich patologicznych zjawisk i umożliwienia Policji – a także innym służbom mundurowym i niemundurowym naszej Ojczyzny – normalnego i zdrowego funkcjonowania.

„Jak to jest w polskiej Policji”

Szanowny Panie Marszałku,
W odpowiedzi na interpelację numer 10335 Posła na Sejm RP Pana Józefa Brynkusa w sprawie nieprawidłowości w Policji, uprzejmie przedstawiam co następuje.

W ustawie budżetowej na rok 2017 dla funkcjonariuszy Policji ujęto dodatkowe środki na sfinansowanie wzrostu uposażeń oraz należności relacjonowanych do uposażeń, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020” (Dz. U. poz. 2140). Zgodnie z art. 2 ust. 4 ww. ustawy zakres przedmiotowego Programu obejmuje przedsięwzięcie pn. wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy przez podwyższenie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy i zróżnicowanie struktury oraz wielkości uposażeń funkcjonariuszy, na realizację którego w Policji na przestrzeni 4 lat przewidziano kwotę 2.273 mln zł.

Realizacja wskazanego przedsięwzięcia ma na celu zróżnicowanie indywidualne oraz strukturalne uposażeń funkcjonariuszy Policji i tym samym powiązanie wielkości uposażenia ze specyfiką i warunkami służby, a także uzyskiwanymi efektami.

W pierwszym etapie, tj. od dnia 1 stycznia 2017 roku przeciętne miesięczne uposażenie funkcjonariusza Policji wzrosło o 253 zł miesięcznie, a z uwzględnieniem nagrody rocznej za 2017 rok, wypłacanej w 2018 roku wzrośnie o 21 złotych, co daje łączną podwyżkę 274 zł na etat. [Zgodnie z art. 110 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1782 z późn. zm.) funkcjonariuszowi za służbę pełnioną w danym roku kalendarzowym przysługuje nagroda roczna w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego w roku kalendarzowym, za który nagroda przysługuje]. Przedmiotowa kwota przekłada się na wzrost wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy o 0,18.

W drugim etapie, tj. od dnia 1 stycznia 2019 roku, przeciętnie miesięcznie na jeden etat uposażenie wzrośnie o 309 zł, a z uwzględnieniem nagrody rocznej w 2020 roku wzrośnie o dalsze 26 złotych – łącznie o 335 zł, co przekłada się na wzrost wielokrotności kwoty bazowej o 0,22.

W konsekwencji w latach 2017-2020 zakłada się wzrost uposażeń funkcjonariuszy Policji w łącznej wysokości 609 zł, tj. 13,3% w stosunku do 2016 roku. Wskaźnik wielokrotności kwoty bazowej osiągnie poziom 3,41, a przeciętne uposażenie – 5.194 zł.

W tym miejscu należy zauważyć, że szefowie służb wskazanych w ustawie o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”, w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w poszczególnych formacjach wypracowali zasady, mające na celu wdrożenie pierwszego etapu omawianego przedsięwzięcia.

W przypadku funkcjonariuszy Policji rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów (Dz. U. poz. 154) podwyższono wskaźnik wielokrotności kwoty bazowej z 3,01 do 3,19. Analogiczne rozporządzenia wydano dla pozostałych służb resortu spraw wewnętrznych i administracji, tj. Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biura Ochrony Rządu.
Przedstawiając powyższe pragnę jednocześnie wskazać, że Komendant Główny Policji, kierując się zasadą transparentności działań, określił ogólne wymogi dotyczące wydatkowania środków finansowych na podwyżki dodatków służbowych policjantom. Przedmiotowe wymogi nie zwalniają właściwych do podwyższenia dodatku służbowego przełożonych ze stosowania zasad przyznawania (podwyższania) dodatku służbowego wynikających z przepisów ustawy o Policji oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1236 z późn. zm.). W konsekwencji właściwy przełożony, określony w art. 32 ust. 1 ustawy o Policji, powinien w każdym, indywidualnym przypadku dokonać stosownej oceny zasadności przyznania (podwyższania) dodatku służbowego konkretnemu policjantowi.

Pragnę również wskazać, że fundusz uposażeń dla dysponentów środków budżetowych naliczany jest z uwzględnieniem struktury etatowej występującej w jednostce. Każdy z dysponentów prowadzi indywidualnie politykę płacowo-kadrową związaną zarówno z określeniem poszczególnych etatów w grupach zaszeregowania, jak również poziomów dodatków służbowych i funkcyjnych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego wysokość dodatku funkcyjnego, a także dodatku służbowego uzależniona jest m.in. od rangi zajmowanego stanowiska służbowego, zakresu ponoszonej odpowiedzialności ze szczególnym uwzględnieniem szczebla działania i wielkości kierowanej jednostki lub komórki organizacyjnej Policji oraz rodzaju i poziomu posiadanych przez policjanta kwalifikacji zawodowych, jak również od oceny wywiązywania się przez policjanta z obowiązków, a także realizacji zadań i czynności służbowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich charakteru oraz zakresu.

Ponadto uprzejmie informuję, że obecnie nie są prowadzone prace mające na celu dokonanie zmiany tabeli zaszeregowania policjantów oraz mnożników kwoty bazowej, które rozróżniałyby rodzaj wykonywania zadań służbowych na prace biurowe i w tzw. terenie.

Odnosząc się natomiast do kwestii wynagrodzeń pracowników cywilnych Policji należy wskazać, że w zakresie Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020 przewidziano również przedsięwzięcie pn. zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych. Na realizację ww. przedsięwzięcia w Policji na przestrzeni 4 lat przewidziano kwotę 599,6 mln zł.

W pierwszym etapie, tj. od dnia 1 stycznia 2017 roku przeciętne wynagrodzenie pracowników cywilnych Policji wzrosło o 250 zł miesięcznie, a z uwzględnieniem wzrostu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok, wypłacanego w 2018 roku, o kolejne 21 złotych, daje łączną podwyżkę w wysokości 271 zł na etat.
W drugim etapie, tj. od dnia 1 stycznia 2019 roku, przeciętnie miesięcznie na jeden etat wynagrodzenie wzrośnie o 300 zł, a z uwzględnieniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok, wypłacanego w 2020 roku, które wzrośnie o 26 złotych – łącznie o 326 zł. W konsekwencji w latach 2017-2020 zakłada się wzrost wynagrodzeń pracowników o 597 zł na etat.

Sposób dokonania podwyższenia wynagrodzeń pracowników cywilnych Policji od dnia 1 stycznia 2017 roku polegał na przeznaczeniu z kwoty 250 zł 90% środków na obligatoryjne podwyższenie każdemu pracownikowi wynagrodzenia zasadniczego, premii i dodatku za wieloletnią pracę oraz 10% na uznaniowe podwyższenie wynagrodzeń pracowników na stanowiskach szczególnie istotnych, o najwyższej fluktuacji, a także gwarantowanej podwyżki wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z premią) dla każdego pracownika w kwocie 180 zł, a z indywidualną wysokością dodatku za wieloletnią pracę w kwocie 214 zł na osobę.

Nowe, podwyższone stawki uposażenia wypłacone zostały w dniu 1 marca 2017 roku z wyrównaniem za miesiące styczeń i luty, natomiast podwyższone wynagrodzenia wypłacono pracownikom cywilnym Policji z końcem lutego 2017 roku, również z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2017 roku.

Nawiązując do kolejnego zagadnienia poruszonego w wystąpieniu dotyczącego pełnienia przez funkcjonariuszy Policji służby w warsztatach samochodowych, magazynach, wydziałach mundurowych i gospodarczych uprzejmie informuję – zgodnie z informacją przekazaną przez Komendę Główną Policji – że według stanu na dzień 1 stycznia 2017 roku w 35 policyjnych stacjach obsługi zlokalizowanych w Komendach Wojewódzkich Policji (KWP) i Komedzie Głównej Policji zatrudnionych jest 733 pracowników cywilnych, w tym 83 osoby na stanowiskach korpusu służby cywilnej oraz 649 osób na stanowiskach tzw. normatywnych, a także 1 funkcjonariusz – Kierownik Sekcji Wsparcia Technicznego WT KWP w Gdańsku. W ww. stacjach obsługi zatrudnionych jest 7 emerytowanych funkcjonariuszy Policji (lub innych służb mundurowych), w tym 5 osób na tzw. etatach normatywnych, a 2 na stanowiskach korpusu służby cywilnej.

Należy wskazać, że kupowane przez Policję, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), samochody posiadają z reguły 24 miesięczne gwarancje na podzespoły mechaniczne i elektryczne. Z uwagi na fakt, że średni wiek pojazdu w jednostkach Policji wynosi ponad 7 lat w przypadku samochodów osobowych i ponad 8 lat w przypadku furgonów, po upływie okresu gwarancji, przeglądy i naprawy wykonywane są w policyjnych stacjach obsługi lub w serwisach zewnętrznych.

Należy wskazać, że średni koszt roboczogodziny w policyjnych stacjach obsługi jest kilkakrotnie niższy niż w podmiotach zewnętrznych (90 zł – 150 zł) i wynosi około 37 zł.

Warto również zauważyć, że corocznym badaniom technicznym w policyjnych stacjach podlega około 19 500 pojazdów Policji, a korzyści finansowe związane z wykonywaniem badań we własnych obiektach wynoszą około 2.905.000 zł rocznie, bowiem urzędowy koszt badania technicznego pojazdu uprzywilejowanego w komercyjnej stacji kontroli pojazdów wynosi 149 zł.

Ponadto, utrzymywanie przez Policję własnych stacji obsługi pojazdów powoduje:
– ograniczenie możliwości ujawnienia danych o pojazdach służbowych Policji osobom nieuprawnionym;
– zabezpieczenie policyjnego sprzętu transportowego przed montażem urządzeń do podsłuchu lub inwigilacji, zwłaszcza w pojazdach nieoznakowanych, wykorzystywanych do zadań operacyjno-rozpoznawczych;                                                                                                       – – ograniczenie ryzyka ujawnienia przynależności pojazdów i dekonspiracji funkcjonariuszy Policji wykonujących zadania operacyjne;
– zapewnienie ciągłości funkcjonowania transportu Policji w sytuacjach tego wymagających, związanych z określonymi zdarzeniami w kraju (np. imprezy masowe), a także w przypadku odmowy świadczenia usług przez podmioty zewnętrzne (m.in. w godzinach nocnych, w soboty
i niedziele lub święta);
– możliwość wprowadzenia 24-godzinnego trybu pracy policyjnych stacji obsługi w przypadkach tego wymagających (np. podczas wydarzeń typu Światowe Dni Młodzieży, Euro 2012, Szczyt NATO czy w czasie klęsk żywiołowych);                                                       – – –  -zapewnienie niezależności od sytuacji rynkowych mających miejsce w gospodarce, tj. upadłości i postępowania egzekucyjne w stosunku do firm zewnętrznych świadczących usługi serwisowe dla Policji.
Natomiast aktualnie w całej służbie wspomagającej w Policji, w skład której wchodzą m.in. służby logistyczne, biura kadr czy finansów – zatrudnionych jest 3776 policjantów, co stanowi 3,81 % ogólnego stanu funkcjonariuszy Policji oraz 8876 pracowników korpusu służby cywilnej i 906 – na tzw. etatach normatywnych.

Z poważaniem,
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI
z up. Jarosław Zieliński