Posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

16 listopada 2017 w Warszawie odbyło posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, reprezentujących funkcjonariuszu Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Krajowej Administracji Skarbowej przy udziale Konwentu Dziekanów Korpusu oficerów Zawodowych,

Podczas posiedzenia szczegółowo omówiono aktualną sytuację w poszczególnych służbach oraz wypracowano stanowisko w zakresie działania Federacji w związku z brakiem realizacji przez obecne kierownictwo resortu spraw wewnętrznych składanych przed wyborami deklaracji w zakresie:

  • wprowadzenia prawa funkcjonariusza do zachowania 100 uposażenia w przypadku choroby podczas zwolnień lekarskich trwających licznie nie dłużej niż 30 dni w roku kalendarzowym.
  • zmiany art.15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Rada FZZ SM z dezaprobatą przyjmuje dotychczasowy brak zmian zasad ustalania wysokości uposażenia funkcjonariusza poprzez wprowadzenie prawa do zachowania 100% uposażenia w przypadku choroby w trakcie zwolnienia lekarskiego trwającego łącznie nie dłużej niż 30 dni w ciągu roku kalendarzowego. Rada FZZ SM oczekuje, że zapowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka z dnia 27 października 2016, że rząd przychyla się do postulatów związkowców i w ciągu roku w 100 procentach będzie płatne 30 dni zwolnienia lekarskiego funkcjonariuszy zostanie wprowadzona niezwłocznie. Podkreślenia wymaga fakt, że zmiana ta nie generuje skutków finansowych i jest pożądana przez funkcjonariuszy i ich rodziny.

Rada FZZ SM oczekuje, że wniosek Prezydium Federacji ZZ SM skierowany do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka w sprawie podjęcia skutecznych działań, które mają na celu niezwłoczne dokonanie nowelizacji art. 15a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno — Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin — dalej Ustawa o zaopatrzeniu ( Dz.U. z 2016 r. poz. 708 ze zm.) zostanie jak najszybciej zrealizowany.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że postulat zmiany zasad ustalania wysokości uposażenia funkcjonariusza w przypadku choroby w trakcie zwolnienia lekarskiego oraz nowelizacji art. 15a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…) to deklaracje przedwyborcze obecnie sprawujących władzę w Polsce. Rada FZZ SM ma nadzieję, że powyższe deklaracje nie będą „niezrealizowanymi hasłami” i zostaną w interesie funkcjonariuszy w końcu wprowadzone w życie.

Rada FZZ FSM popiera działania podjęte przez NSZZ FiPW w zakresie przyznania dodatkowych środków na podwyżki dla funkcjonariuszy Służby Więziennej od 1 maja 2018 r. oraz zaproponowanych zmian do projektu ustawy o jawności życia publicznego. Rada FZZ SM postanowiła wystąpić z pismem do Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Macieja Wąsika z pismem, w którym popiera uwagi przedstawione przez NSZZ FiPW w zakresie przedmiotowej ustawy.

Rady FZZ SM podziela obawy Rzecznika Praw Obywatelskich, że zmiany w ustawie o jawności życia publicznego nie mogą być dokonywane w oderwaniu od prawa do prywatności osób pełniących funkcje publiczne, a także członków ich rodzin. Muszą również uwzględniać zasadę poprawnej legislacji, wynikającą z art. 2 Konstytucji RP. Zakres wymaganych informacji, przykładowo art. 47 ust. 3 pkt 16 projektu ustawy przewiduje podanie w oświadczeniu informacji o dochodzie uzyskanym przez osobę zobowiązaną do składania oświadczeń majątkowych (oraz jego małżonka) wraz z podaniem stron umowy oraz każdym innym przysporzeniu majątkowym o wartości powyżej 1000 zł. Udostępnienie w BIP, w tak szerokim zakresie, danych dotyczących osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego, w tym danych dotyczących osób trzecich budzi wątpliwości z punktu widzenia konstytucyjnego prawa do ochrony życia prywatnego. Wydaje się, że proponowane regulacje stanowią zbyt daleko idącą ingerencję w prywatność osób pełniących funkcje publiczne. Rada FZZ SM pozytywnie ocenia przyjęcie przez Radę Ministrów wniosku Ministra Mariusza Błaszczaka o zwiększenie środków na wynagrodzenia dla funkcjonariuszy resortu spraw wewnętrznych o dodatkową kwotę (ponad ustawę modernizacyjną) o 150 mln złotych. Zdaniem Rady FZZ SM pilnych ustaleń wymaga jednak zasada podziału środków przeznaczonych na podwyżki dla funkcjonariuszy w 2018 i 2019 roku. Rada FZZ SM dostrzegając wyraźny spadek konkurencyjności i atrakcyjności pełnienia służby w służbach mundurowych podległych MSWiA, Ministerstwu Finansów i Ministerstwu Sprawiedliwości postuluje o podjęcie ponad podziałami politycznymi decyzji, które przyczynią się do stabilizacji pełnienia służby i zachęcą nowych kandydatów do podejmowania służby. W tym celu wymagany jest:

  • dalszy realny wzrost uposażeń funkcjonariuszy; – dokonanie zmiany zasad ustalania wysokości uposażenia funkcjonariusza SG poprzez wprowadzenie prawa do zachowania 100% uposażenia w przypadku choroby w trakcie zwolnienia lekarskiego trwającego łącznie nie dłużej niż 30 dni w ciągu roku kalendarzowego:
  • zmiany art.15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz przepisów umożliwiających wcześniejsze przechodzenie na emeryturę.
  • ustanowienia wskaźnika PKB przeznaczonego na wzrost bezpieczeństwa państwa i jego granic;
  • wprowadzenia 100% płatnych nadgodzin oraz odpłatności za służbę w święta i dni wolne w służbach;
  • wprowadzenia programu budownictwa dla funkcjonariuszy;
  • wprowadzenia programu rekonwersji dla funkcjonariuszy, który umożliwi akceptację społeczno-zawodową do warunków cywilnych;

Rada FZZ SM informuje, że postanowiła wystąpić do Prezes Rady Ministrów Beaty Szydło, przewodniczących klubów parlamentarnych i kół o pilne spotkanie w celu przedstawienia postulatów mających wpływ na stan bezpieczeństwa państwa i jego obywateli a także poinformowania o panującej sytuacji w służbach mundurowych. W ocenie Rady FZZ SM nie do przyjęcia są działania mające na celu dyskredytowanie działaczy związkowych, w związku z pełnioną przez nich funkcją w strukturach związku oraz braku prowadzenia konstruktywnego dialogu społecznego, pomimo tego, że to w gestii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jest zwoływanie posiedzeń Forum Dialogu Społecznego przy MSWiA w określonych terminach.