Pomostówki dla byłych funkcjonariuszy SOP

Funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa zwolnieni ze służby, którzy nie nabyli prawa do renty lub emerytury policyjnej, nie stracą swoich okresów ubezpieczenia. Będą się mogli ubiegać o świadczenia przewidziane w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 1383 ze zm.). Osoby te mają także prawo do emerytury pomostowej, bowiem formacja ta od 1 lutego tego roku (czyli od daty jej powołania) została dopisana do art. 13 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz 664 ze zm.).

Jednocześnie żeby uporządkować związane z tym kwestie finansowe, minister spraw wewnętrznych i administracji przygotował projekt rozporządzenia w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Służby Ochrony Państwa. Wczoraj zakończyły się konsultacje w tej sprawie. Konieczność wydania rozporządzenia wykonawczego została zapisana w ustawie z 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 138). To właśnie na jej podstawie w miejsce Biura Ochrony Rządu została powołana nowa formacja (czyli SOP), która ma się zajmować ochroną najważniejszych osób w państwie oraz instytucji rządowych.

Jednocześnie ustawodawca od razu założył, że nie wszystkie osoby dostaną ofertę pracy lub same będą chciały odejść do cywila. Konieczne więc było przygotowanie rozwiązania umożliwiającego przeniesienie ich z systemu mundurowego do powszechnego. A to jest możliwe tylko wówczas, jeśli służba zatrudniająca funkcjonariusza przekaże za taką osobę składki. Wpłaty są rozliczane od uposażenia za okres po 31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze służby. Jednostki zatrudniające odchodzących ze służby będą zobowiązane do przekazania ich składek na wskazany rachunek bankowy ZUS w ciągu 60 dni. Termin jest liczony od zwolnienia ze służby. Także 60 dni będzie mieć były pracodawca na przesłanie pieniędzy do ZUS, jeśli przekazanie składek następuje na wniosek samego zainteresowanego. Składki będą musiały być przekazane do zakładu przez komórkę finansową SOP także w sytuacji, jeśli ZUS powiadomi służbę o tym, że były funkcjonariusz nabył prawo do emerytury z systemu powszechnego. W tym jednak przypadku będą one musiały być wpłacone niezwłocznie, jednak nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu powiadomienia o takim fakcie.

Projekt rozporządzenia został przygotowany w porozumieniu z ministrem rodziny, pracy i polityki społecznej.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. ©?

2375 funkcjonariuszy służy obecnie w Służbie Ochrony Państwa

Etap legislacyjny

Koniec 10-dniowych konsultacji

Bożena Wiktorowska