POLICJANCIE! WEŹ PEŁNOMOCNIKA! MASZ DO TEGO PRAWO!

Pamiętacie nasz artykuł z początku marca tego roku na temat możliwości, jakie daje obecnie znowelizowana ustawa o Policji, w zakresie ochrony prawnej. Zwracaliśmy m.in. uwagę na możliwość skorzystania przez policjanta z bezpłatnej obsługi prawnej w postępowaniach w których byli pokrzywdzonymi przestępstwem, o którym mowa w art. 222, art. 223 lub art. 226 Kodeksu Karnego (art. 66 b) – artykuł, który przypomina w swoim tekście Robert Hamuda – tutaj

Obiecaliśmy Wam również przedstawienie korzyści jakie płyną z ustanowienia pełnomocnika w opisywanych sprawach. Dzięki życzliwości kancelarii prawnej Państwa mec. Anny Kwiatkowskiej- Krzyżak i Jacka Krzyżak, z którą od wielu lat współpracujemy, przekazujemy Wam do zapoznania i wykorzystania poniższe opracowanie sporządzone przez Panią mecenas:

Ochrona prawna przysługująca pokrzywdzonemu policjantowi w przypadku przestępstwa naruszenia nietykalności cielesnej, czynnej napaści lub znieważenia funkcjonariusza.

Zgodnie z art. 66 b ustawy o Policji, policjantowi pokrzywdzonemu przestępstwem, o którym mowa w art. 222, art. 223 lub art. 226 Kodeksu karnego, w związku z wykonywaniem czynności służbowych przysługuje, na jego wniosek, bezpłatna ochrona prawna.

  • W postępowaniu karnym, w którym uczestniczy w charakterze pokrzywdzonego lub oskarżyciela posiłkowego. Ochronę prawną, zapewnia jednostka organizacyjna Policji, w której policjant pokrzywdzony przestępstwem pełni służbę, a jeżeli jednostka ta nie ma zapewnionej obsługi prawnej realizowanej przez radców prawnych lub adwokatów, ochronę prawną zapewnia właściwa miejscowo komenda wojewódzka Policji albo Komenda Stołeczna Policji.
  • W przypadku braku możliwości zapewniania ochrony prawnej przez jednostkę organizacyjną Policji, policjantowi przysługuje zwrot kosztów ochrony prawnej, w wysokości faktycznie poniesionych kosztów, nie wyższej niż czterokrotność przeciętnego uposażenia policjantów, obowiązującego w roku poprzedzającym dzień złożenia wniosku.

Ustawodawca wskazał, że nowa regulacja wynika z faktu, iż „jednym z istotniejszych czynników mających wpływ na zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby jest zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonariuszom w trakcie wykonywanych przez nich obowiązków służbowych.’’

Korzyści wynikające z art. 66 b ustawy o Policji:

  • pełnomocnik sporządza i zgłasza zawiadomienie o przestępstwie do prokuratury,
  • policjant składa zeznania w obecności pełnomocnika,
  • pełnomocnik pomaga gromadzić materiał dowodowy, we właściwym czasie składa odpowiednie wnioski dowodowe,
  • pełnomocnik czuwa nad prawidłowym przebiegiem postępowania przygotowawczego, bierze udział w przesłuchaniu świadków, w miarę potrzeby składa zażalenia,
  • w postępowaniu sądowym pełnomocnik pokrzywdzonego (oskarżyciela posiłkowego) występuje obok prokuratora, dzięki czemu aktywnie wspiera akt oskarżenia i kontroluje właściwy przebieg procesu sądowego, jego czynności nierzadko mają wpływ na wysokość przyznanego zadośćuczynienia.

Policjanci w trakcie interwencji bardzo często spotykają się z wyzwiskami, obelgami, przypadkami naruszenia nietykalności cielesnej. Do tej pory, w przeważającej mierze, funkcjonariusze ignorowali takie zachowania wobec braku wsparcia ze strony przełożonych. Nowelizacja ustawy o Policji i dodanie art. 66 b otwiera przed funkcjonariuszami drogę do profesjonalnej ochrony, przy minimalnym nakładzie własnego czasu i kosztów.

Rola policjanta, który korzysta z pomocy adwokata, sprowadza się jedynie do złożenia zeznań w prokuraturze a następnie przed sądem. To pełnomocnik dba o właściwy przebieg postępowania, walczy o jak najwyższe zadośćuczynienie a koszty ochrony prawnej pokrywa właściwa jednostka policji.

Opr. podinsp. Robert Hamuda