PIT: zapomogi losowe z nowym limitem w 2018 r.

Od 1 stycznia br. zmieniły się przepisy dotyczące zapomóg wypłacanych w razie zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, choroby lub śmierci. W zależności od źródła finansowania zlikwidowano lub podniesiono limit uprawniający do zwolnienia tych świadczeń z podatku.

Od 1 stycznia 2018 r. art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o PIT otrzymał nowe brzmienie. Na podstawie tego przepisu do 31 grudnia 2017 r. wolne od podatku dochodowego były zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 40 i 79 ustawy o PIT. Wskazane zastrzeżenia dotyczyły zwolnienia świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzących z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni, przyznanych na podstawie przepisów o systemie oświaty i ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (pkt 40) oraz świadczeń z pomocy społecznej (pkt 79).
Od 1 stycznia 2018 r. art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o PIT otrzymał nowe brzmienie, zgodnie z którym, wolne od podatku dochodowego są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci:

a) z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra – niezależnie od ich wysokości,

b) z innych źródeł – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 6000 zł.

Zmiana w zasadach zwolnień tych zapomóg polega zatem na:

1) zlikwidowaniu limitu zwolnienia w sytuacji, gdy zapomoga finansowana jest z ściśle określonych źródeł, np. z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz

2) podniesieniu limitu zwolnienia zapomóg, jeżeli są finansowane z innych źródeł niż określone w art. 21 ust. 1 pkt 26 z 2280 zł do 6000 zł rocznie.
Przykład

Pracownik otrzymał zapomogę z tytułu indywidualnego zdarzenia losowego w wysokości 7000 zł sfinansowaną:

– ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – do 31 grudnia 2017 r. zwolnieniu podlegałaby jedynie kwota 2280 zł otrzymanej zapomogi, od 1 stycznia 2018 r. cala otrzymana zapomoga korzysta ze zwolnienia,

– ze środków obrotowych pracodawcy – do 31 grudnia 2017 r. zwolnieniu podlegałaby jedynie kwota 2280 zł otrzymanej zapomogi, od 1 stycznia 2018 r. kwota 6000 zł.

Autor jest doradcą podatkowym

podstawa prawna: art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 2032 ze zm.)

podstawa prawna: ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (DzU z 2017 r., poz. 2175)