Oświadczenie profesorów Rosyjskiej Akademii Nauk potępiające zdjęcie tablic w Twerze

Wystąpienie grupy członków i profesorów Rosyjskiej Akademii Nauk o demontażu tablic upamiętniających ofiary stalinowskich represji w Twerze

Jesteśmy oburzeni demontażem w Twerze dwóch tablic pamiątkowych zainstalowanych na budynku, w którym mieścił się oddział regionalny i wewnętrzne więzienie NKWD – MGB. Tablice uwieczniły pamięć o naszych rodakach zniszczonych przez stalinowskie organy karne i polskich więźniów z obozu w Ostaszkowie, którzy zostali zabici przez NKWD w Kalininie. Demontaż znaków pamięci został przeprowadzony przez lokalne władze bez publicznej dyskusji, pod naciąganym, absurdalnym pretekstem; jest oczywistą próbą usprawiedliwienia i zapomnienia zbrodni reżimu stalinowskiego, stworzenia nowej wersji naszej historii, w której nie ma dla nich miejsca. Trzydzieści lat temu instalacja tych znaków stała się możliwa dzięki uznaniu i potępieniu przeszłych zbrodni na szczeblu państwowym, odmowie postradzieckiej Rosji uznania się za spadkobierczynię i kontynuatorkę praktyk totalitarnego reżimu. Ich demontaż jest oznaką ruchu w przeciwnym kierunku, w kierunku rehabilitacji stalinizmu i jego czynów zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, uznania jego ciągłości z nim, co automatycznie czyni współczesną Rosję odpowiedzialną za popełniane przez nią zbrodnie.

Fakt, że został on popełniony w przeddzień Dnia Zwycięstwa, dnia pamięci i smutku, nadaje szczególnego cynizmu temu aktowi nadużycia pamięci niewinnych ofiar. Milczenie i wypaczanie wydarzeń historycznych jest niedopuszczalne, a tego, co się wydarzyło, nie można uznać za nieistniejące i wykluczyć z historii. Takie próby nie tylko niszczą naukę historyczną, ale także niszczą całe społeczeństwo, niszcząc jego pamięć historyczną. Jeśli potępimy zniekształconą interpretację wydarzeń z II wojny światowej w wypowiedziach niektórych polityków zagranicznych, którzy wykluczają ZSRR z szeregu zwycięskich krajów, tym bardziej Rosja nie może stanowić przykładu wypaczenia i zaprzeczenia faktom historycznym.

Protestujemy przeciwko rewizji oceny i zniesienia ciemnych stron naszej przeszłości i domagamy się przywrócenia tablic pamiątkowych ku pamięci ofiar reżimu Stalina na ich byłym miejscu, a także identyfikacji i ukarania winnych tej zbrodni przeciwko narodowej pamięci historycznej.

Podpisy członków społeczności naukowej.

Anikin A.E., akademik Rosyjskiej Akademii Nauk
Apresyan Yu. D., akademik Rosyjskiej Akademii Nauk
Aranovich L. Ya., Członek korespondent RAS
Arseev P.I., Corr. RAS
Bazarov B.V., akademik Rosyjskiej Akademii Nauk
Beklemishev L. D., akademik Rosyjskiej Akademii Nauk
Belavin A.A., Corr. RAS
Berezowicz E.L., Corr. RAS
Bondarenko D.M., Corr. RAS
Bonch-Osmolovskaya E.A., Corr. RAS
Borodkin L.I., Corr. RAS
Buzhilova A.P., akademik Rosyjskiej Akademii Nauk
Butovskaya M.L., Corr. RAS
Wasiliew V.A., akademik Rosyjskiej Akademii Nauk
Burlak S. A., profesor RAS
Golub L. E., profesor RAS
Gorbunov D.S., Corr. RAS
Glazov M.M., Corr. RAS
Grinzer N.P., Corr. RAS
Dvorkovich A.V., Corr. RAS
Desnitsky A. S., profesor RAS
Dmitriev V.V., akademik Rosyjskiej Akademii Nauk
Dybo A.V., Corr. RAS
Zacharow V.E., akademik Rosyjskiej Akademii Nauk
Zeleny L. M., akademik Rosyjskiej Akademii Nauk
Ivanchik A.I., Corr. RAS
Ivanchik A.V., Corr. RAS
Joffe B.L., Corr. RAS
Kovalev Yu. Yu., Corr. RAS
Kozlov V.P., Corr. RAS
Kotov A.A., Corr. RAS
Kostitsyn Yu. A., akademik Rosyjskiej Akademii Nauk
Kradin N.N., Corr. RAS
Kudryavtsev Y. V., profesor RAS
Kuzniecow E.A., akademik Rosyjskiej Akademii Nauk
Kulakov I. Yu., Corr. RAS
A. Litvak, akademik Rosyjskiej Akademii Nauk
Maschan A.A., Corr. RAS
Moldovan A. M., akademik Rosyjskiej Akademii Nauk
Mullonen I.I., Corr. RAS
Nemirovsky S. Yu., Corr. RAS
Nigmatulin R.I., akademik Rosyjskiej Akademii Nauk
Nikolaev S. I., akademik Rosyjskiej Akademii Nauk
Pakhlov P. N, Corr. RAS
Pichkhadze A.A., członek korespondujący RAS
Poddubny A. N., profesor RAS
Pukhnachev V.V., Corr. RAS
Repina L.P., Corr. RAS
Ritus V.I., Corr. RAS
Rozanov N.N., Corr. RAS
Rubakov V.A., akademik Rosyjskiej Akademii Nauk
Sibeldin N.N., Corr. RAS
Smelyansky R. L., Corr. RAS
Sobolev A.V., akademik Rosyjskiej Akademii Nauk
Sokolovsky G.S., profesor RAS
Solomina O.N., Corr. RAS
Starobinsky A. A., akademik Rosyjskiej Akademii Nauk
Stishov S. M., akademik Rosyjskiej Akademii Nauk
Streltsov S.V., Corr. RAS
Tolstaya S. M., akademik Rosyjskiej Akademii Nauk
Toporkov A.L., Corr. RAS
Uvarov P. Yu., Corr. RAS

Chazanov E.A., akademik Rosyjskiej Akademii Nauk
Chaplik A.V., akademik Rosyjskiej Akademii Nauk
Chernykh E.N., Corr. RAS
Churazov E. M., akademik Rosyjskiej Akademii Nauk
Shiryaev A. A., profesor RAS
Yakovlev D.G., Corr. RAS

***************************************************************************************

Oświadczenie profesorów Rosyjskiej Akademii Nauk potępiające zdjęcie tablic w Twerze.

Tekst oryginalny
Обращение группы членов и профессоров РАН

Мы возмущены демонтажем в Твери двух мемориальных досок, установленных на здании, в котором размещались областное управление и внутренняя тюрьма НКВД—МГБ. Доски увековечивали память наших соотечественников, уничтоженных сталинскими карательными органами, и польских пленных из Осташковского лагеря, убитых НКВД в Калинине. Демонтаж знаков памяти проведен местными властями без гласного общественного обсуждения, под надуманным смехотворным предлогом; он является очевидной попыткой оправдать и предать забвению преступления сталинского режима, создать новую версию нашей истории, в которой для них нет места. Тридцать лет назад установка этих знаков стала возможной благодаря признанию и осуждению на государственном уровне прошлых преступлений, отказа постсоветской России считать себя наследницей и продолжательницей практик тоталитарного режима. Их демонтаж — знак движения в обратном направлении, к реабилитации сталинизма и его деяний как внутри страны, так и за ее границами, признания своей преемственности с ним, что автоматически возлагает на современную Россию ответственность за совершенные им преступления.

Особый цинизм этому акту надругательства над памятью невинно убитых придает то, что он был совершен в канун дня Победы, дня памяти и скорби. Замалчивание и искажение исторических событий недопустимо, и то, что произошло, нельзя объявить небывшим и исключить из истории. Такие попытки не только разрушают историческую науку, но и губительны для всего общества, уничтожая его историческую память. Если мы осуждаем искаженные трактовки событий Второй мировой войны в высказываниях некоторых зарубежных политиков, которые доходят до исключения СССР из числа стран-победительниц, то тем более Россия не может подавать пример искажения и отрицания исторических фактов.

Мы выражаем протест против пересмотра оценки и замалчивания темных страниц нашего прошлого и требуем восстановления мемориальных досок в память жертв сталинского режима на прежнем месте, а также выявления и наказания виновных в этом преступлении против национальной исторической памяти.