Odbędzie się I w historii NSZZ Policjantów Kongres Przewodniczących ZT NSZZ Policjantów i Emerytów

20 marca w Warszawie odbyło się kolejne  w tym roku posiedzenie ZG NSZZ Policjantów, który podjął uchwały  dotyczące m.in:
•    zwołania pierwszego w 26 – letniej historii NSZZ Policjantów I Kongresu Przewodniczących ZT NSZZ Policjantów i Emerytów Policji, którego celem będzie przedstawienie osiągnięć Związku w walce o interesy funkcjonariuszy i  ich rodzin oraz wypracowanie w drodze dyskusji kierunków działania na najbliższe lata w obliczu zagrożeń jakie się pojawiają dla naszej Organizacji jak również wyzwań w zakresie poprawy statusu materialnego policjantek i policjantów;

•    przyjęcia Sprawozdania Finansowego ZG NSZZ Policjantów za rok 2016 oraz Preliminarza  Budżetowego ZG na 2017 rok;

•    przyjęcia Regulaminu Działania ZG i Prezydium ZG NSZZ Policjantów;

•    wystąpienia do Premier RP z żądaniem określenia terminu wprowadzenia w życie zgodnie obietnicami wyborczymi zmiany ustawy o Policji w zakresie, który stworzy okres ochronny dla funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniu lekarskim. W przypadku negatywnej odpowiedzi ze strony rządowej NSZZ Policjantów ma upoważnienie w porozumieniu z organizacjami związkowymi działającymi w ramach Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych do rozpoczęcia solidarnej akcji ostrzegawczej a ostatecznie akcji protestacyjnej. ZG NSZZ P upoważnił Prezydium ZG NSZZ P do koordynowania działań  w tym zakresie;

•    uruchomienia na portalu społecznościowym Facebook profilu ZG NSZZ P, co będzie kolejnym sposobem dotarcia do funkcjonariuszy z pozytywnym przekazem dotyczącym funkcjonowania Związku oraz kolejnym elementem prowadzenia dialogu ze stroną służbową
i ministerialna, która czyni to skutecznie od dłuższego czasu.  Za to zadanie  odpowiadają Koledzy Rafał Kruk i Kazimierz Barbachowski, Wiceprzewodniczący ZG NSZZ P;

•    objęcia ochroną prawną działaczy NSZZ Policjantów województwa łódzkiego (Przewodniczący i Wiceprzewodniczący ZW NSZZ P) wobec działań strony służbowej stojących w ocenie ZG NSZZ P w sprzeczności z ustawą o związkach zawodowych;

•    stworzenia stanowiska Koordynatora ZG NSZZ Policjantów ds. BHP i Medycyny Służby;

•    ewentualnego wystąpienia wspólnie z organizacjami działającymi w ramach FZZSM z udziału w pracach Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji, które w ocenie Związku jest atrapą dialogu społecznego;

•    powołania Zespołu ZG NSZZ Policjantów ds. Szkolnictwa, na czele którego stanął Kolega Aleksander  Babiński, Członek Prezydium ZG – Przewodniczący ZS NSZZ P SP w Szczytnie;

•    powołania Zespołu ZG NSZZ Policjantów, którego zadaniem będzie przygotowanie materiałów promujących Związek na zewnątrz;
W czasie dyskusji omówiono sposób działania ZG NSZZ P w związku z planami Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (patrz Komunikat ze spotkania Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z Przewodniczącym ZG NSZZ P w dniu 16 marca 2017 roku)
w zakresie zamiaru utworzenia „tylko” w Policji kolejnego związku zawodowego zrzeszającego „komendantów oraz anonimowych policjantów”, którzy jak on sam tylko twierdzi  tego się od niego domagają, gdyż  obecny Związek broni SB–ków. Jest to nieprawda i stricte polityczne, nieuprawnione działanie z punktu widzenie Ministra, mające głównie na celu poderwanie zaufania do Związku w środowisku zawodowym i stworzenie sobie „własnego” lojalnego wobec władzy związku.

Zespół Prasowy ZG NSZZ P