Nagrody „okołofunduszowe”…

29 grudnia 2020′ opublikowana została ustawa z dnia 19 listopada 2020′ – o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021′. Poniżej zamieszczamy fragment ustawy dotyczący Policji.

USTAWA

z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021′

Art. 26. W roku 2021:

1) nie tworzy się funduszu nagród i zapomóg, o którym mowa w art. 110a ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, 956 i 1610), zwanej dalej „ustawą o Policji”;
2) przepisu art. 121g ust. 2 ustawy o Policji nie stosuje się.
Art. 27. 1. W roku 2021 policjantom można przyznać nagrodę, o której mowa w:
1) art. 110a ust. 1 ustawy o Policji,
2) art. 121g ust. 1 ustawy o Policji

– w ramach posiadanych środków na uposażenia zasadnicze wraz z dodatkami do uposażenia o charakterze stałym.

2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 110b ustawy o Policji stosuje się odpowiednio do nagród, o których mowa w ust. 1.

Art. 28. 1. W roku 2021 tworzy się w Policji fundusz zapomóg dla policjantów w wysokości 0,25% planowanych na rok 2021 środków na uposażenia zasadnicze wraz z dodatkami do uposażenia o charakterze stałym.

2. Fundusz zapomóg, o którym mowa w ust. 1, może być podwyższany przez jego dysponenta o niewykorzystane środki na uposażenia zasadnicze wraz z dodatkami do uposażenia o charakterze stałym.

3. Z funduszu zapomóg, o którym mowa w ust. 1, przyznaje się zapomogi na zasadach określonych w ustawie o Policji.

4. Do funduszu zapomóg, o którym mowa w ust. 1, w zakresie szczegółowych warunków i trybu przyznawania policjantom zapomóg, trybu postępowania oraz przełożonych właściwych w zakresie przyznawania tych zapomóg, sposobu tworzenia funduszu zapomóg dla policjantów oraz jednostek Policji, w których tworzy się fundusz zapomóg, stosuje się odpowiednio przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 110b ustawy o Policji.

*********

Portal Infosecurity24.pl komentuje wejście w życie ustawy między innymi w następujących słowach:
(…)Na nic zdały się protesty mundurowego środowiska, które wskazywało m.in. że oszczędności wynikające z nieutworzenia funduszy nagród w służbach są relatywnie niewielkie, a ich brak może negatywnie wpłynąć na morale funkcjonariuszy – czytamy w artykule zatytułowanym: “Ustawa okołobudżetowa opublikowana. W 2021 roku fundusze nagród nie powstaną” – Więcej…

*********

Trochę dziwi stwierdzenie portalu zajmującego się sprawami służb mundurowych, że: “Na nic zdały się protesty mundurowego środowiska, które wskazywało m.in. że oszczędności wynikające z nieutworzenia funduszy nagród w służbach są relatywnie niewielkie, a ich brak może negatywnie wpłynąć na morale funkcjonariuszy”, podane jako pewnik już teraz, choć przecież właśnie w istniejącym uregulowaniu kwestii nagród w ustawie, (innego trudno było się spodziewać – uznane zostałoby za faworyzowanie Policji na tle innych podmiotów), rola NSZZ Policjantów we właściwym zagospodarowaniu środków na nagrody, wydaje się kluczowa i niepodważalna.

Permanentny dialog prowadzony przez resort ze Związkiem skłania raczej do odmiennych wniosków. Co prawda ustawa mówi o tym, że nie tworzy się funduszu nagród, ale w artykule dotyczącym Policji zapisano, że “Policjantom można przyznać nagrodę” – a już głowa resortu, Komendy Głównej Policji i właśnie NSZZ Policjantów w tym, żeby nagrody, nazwijmy je: “okołofunduszowymi” do funkcjonariuszy dotarły w wysokości rekompensującej ustawowe ograniczenia. Nie sądzimy, aby ktokolwiek racjonalnie myślący w resorcie, zlekceważył zdanie Związku zawarte we wzmiankowanym piśmie NSZZ Policjantów w sprawie funduszu nagród. (jp)