MSWiA doprecyzowuje przepisy dotyczące warunków bezpieczeństwa i higieny służby w trakcie szkoleń w Policji.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się “Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby w trakcie realizacji szkoleń w Policji”.

Projektowane rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby w trakcie realizacji szkoleń w Policji ma na celu doprecyzowanie przepisów, wprowadzonych rozporządzeniem z dnia 16 lipca 2019 r. (Dz. U. poz. 1375).

Projekt z dnia 15 czerwca 2020 r.
etap prac: uzgodnienia międzyresortowe

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia <data wydania aktu>r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby w trakcie realizacji szkoleń w Policji
Na podstawie art. 71a ust. 10 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360 i 956) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby w trakcie realizacji szkoleń w Policji (Dz. U. poz. 1375) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Organizator zapewnia policjantom uczestniczącym w szkoleniu, zwanym dalej „uczestnikami”, odpowiednie do rodzaju szkolenia i mogących wystąpić w jego trakcie potencjalnych zagrożeń:
1) środki ochrony zbiorowej lub indywidualnej;
2) sprzęt ratunkowy i przeciwpożarowy;
3) zabezpieczenie organizacyjno-techniczne terenu przed wstępem osób nieuprawnionych, jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa w przeprowadzeniu szkolenia.”;
2) w § 5 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) prezentuje lub objaśnia wykonanie ćwiczenia przed jego rozpoczęciem;”;
3) w § 6 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. W przypadku braku możliwości wymiany środków, o których mowa w ust. 2, organizator lub prowadzący odsuwa od udziału w szkoleniu lub jego części uczestnika posiadającego niesprawne lub uszkodzone środki ochrony zbiorowej lub indywidualnej.”;
4) w § 12:
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) udział prowadzącego, który posiada odpowiednie do zakresu szkolenia uprawnienia instruktora taktyki i technik interwencji policyjnych lub uprawnienia instruktora sportu, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251) lub inne uprawnienia instruktorskie niezbędne do prowadzenia szkolenia z użyciem środków przymusu bezpośredniego.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W szkoleniu, o którym mowa w ust. 1, w sytuacji uniemożliwiającej zapewnienie udziału prowadzącego, który posiada jednocześnie uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i co najmniej ratownika, organizator zapewnia udział prowadzącego posiadającego uprawnienia instruktora, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 oraz opiekę medyczną co najmniej ratownika.”;
5) w § 13:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku prowadzenia szkolenia z użyciem broni palnej i ostrej amunicji organizator zapewnia udział, co najmniej dwóch prowadzących, którzy posiadają uprawnienia instruktora strzelań policyjnych, z których co najmniej jeden jest ratownikiem.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W szkoleniu, o którym mowa w ust. 1, w sytuacji uniemożliwiającej zapewnienie udziału prowadzącego posiadającego jednocześnie uprawnienia instruktora strzelań policyjnych i co najmniej ratownika organizator zapewnia udział prowadzącego, który posiada uprawnienia instruktora strzelań policyjnych oraz opiekę medyczną co najmniej ratownika.”;
6) § 14 otrzymuje brzmienie:
„§ 14. Przepisów § 12 i § 13 nie stosuje się do szkoleń rozpoczętych przed upływem trzech lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

**************************

UZASADNIENIE
Projektowane rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby w trakcie realizacji szkoleń w Policji ma na celu doprecyzowanie przepisów, wprowadzonych rozporządzeniem z dnia 16 lipca 2019 r. (Dz. U. poz. 1375).
W § 1 pkt 1 projektu zaproponowano, aby zabezpieczenie organizacyjno-techniczne terenu przed wstępem osób nieuprawnionych organizator zapewniał w sytuacji, kiedy jest to niezbędne do zagwarantowania bezpieczeństwa w realizacji szkolenia, a nie jak to miało miejsce dotychczas –
w każdym rodzaju szkolenia.
W § 1 pkt 2 projektu doprecyzowano, że prowadzący nie tylko prezentuje sposób wykonania ćwiczenia, ale w przypadku, gdy prezentacja jest niemożliwa lub brak jest potrzeby prezentacji, prowadzący omawia sposób wykonania ćwiczenia.
Ponadto uregulowano sytuację, iż w przypadku braku możliwości wymiany środków ochrony zbiorowej lub indywidualnej prowadzący odsuwa od szkolenia lub od części szkolenia uczestnika
z niesprawnymi lub uszkodzonymi środkami ochrony zbiorowej lub indywidualnej. Przepis ten ma na celu zagwarantowanie uczestnikowi bezpieczeństwo ochrony zdrowia.
W § 1 pkt 4 dokonano autokorekty przepisu oraz rozszerzono katalog osób mogących prowadzić szkolenia z użyciem środków przymusu bezpośredniego o osoby, które ukończyły kursy organizowane w Policji i uzyskały np. uprawnienia instruktora w zakresie posługiwania się przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej (traktowane jako środki przymusu bezpośredniego) lub są to instruktorzy technicznych środków wzmocnienia, którzy mogą prowadzić szkolenia z użycia, obsługi i eksploatacji miotaczy wody, wyrzutni gazów łzawiących.
Propozycje zawarte w pkt 4 i 5 § 1 projektu mają również na celu doprecyzowanie kwestii obecności w szkoleniach osoby, która posiada co najmniej uprawnienia ratownika, jako te najniższe obligatoryjnie wymagane uprawnienia. Proponowana zmiana zakłada, że w sytuacji braku osoby, która posiada uprawnienia ratownika, zabezpieczenie medyczne może dokonywać np. pielęgniarka, ratownik medyczny lub lekarz.
W pkt 6 § 1 projektu zaproponowano wydłużenie wejścia w życie przepisów § 12 i 13, co podyktowane jest względami organizacyjno-finansowymi związanymi z koniecznością przeszkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy znacznej liczby funkcjonariuszy będących instruktorami strzelań policyjnych, jak i funkcjonariuszy prowadzących szkolenia z taktyki i technik interwencji policyjnych.
Projektowana w pkt 6 zmiana wynika również z obecnej sytuacji epidemicznej, która w znaczący sposób wstrzymała możliwość prowadzenia kursów dla przyszłych ratowników. Natomiast po ustaniu okresu epidemii niezbędnym będzie skierowanie wszystkich sił i środków do przeprowadzania re certyfikacji uprawnień ratownika dla policjantów, których uprawnienia zostały przedłużone ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych innych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 567), a które utracą swoją ważność w ciągu 60 dni od odwołania zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
Skutki finansowe projektowanych rozwiązań szacowane były w ocenie skutków regulacji opracowanej na etapie procedowania rozporządzenia w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby w trakcie realizacji szkoleń w Policji (Dz. U. poz. 1375) i związane były z koniecznością zakupu środków ochrony (m.in.: ochrony głowy, ochraniaczy klatki piersiowej, ochraniaczy na zęby, ochraniaczy piszczeli czy też krocza) oraz organizacji kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy. Koszty te szacowane były na kwotę 4 710 949 zł. Źródło finansowania określone było jako finansowanie w ramach budżetu Policji z części 42 budżetu Państwa – Sprawy wewnętrzne.