Komisja ds. Petycji rozpatrzy odpowiedzi MSWiA na dezyderaty nr 179 i 195.

28 lipca 2020′ (wtorek) o godzinie 12:00 odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji do Spraw Petycji (PET), na którym nastąpi:

– Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dezyderat nr 12 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przyznania funkcjonariuszom prawa do odszkodowania za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotów osobistego użytku w związku ze służbą.

– Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dezyderat nr 13 w sprawie terminu i zasad realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2018 r. (K 7/15) w odniesieniu do wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla funkcjonariuszy za jeden dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego.

Treść dezyderatów w załącznikach: