Dla kogo lokal mieszkalny po zmarłym policjancie?

Policjant, któremu na mocy decyzji administracyjnej przyznano kilkanaście lat temu mieszkanie zmarł. Zmarła też jego żona, która wraz z synem (obecnie dorosłym już mężczyzną posiadającym własną rodzinę) była uwzględniona w tym przydziale. Czy mieszkanie automatycznie przechodzi na syna zmarłego?

Nie. W podobnej sprawie, którą rozpatrywał NSA (wyrok z 30 stycznia 2013 r. I OSK, 220/12) gdy dorosły syn, który mieszkał w policyjnym mieszkaniu zwrócił się po śmierci rodziców o zameldowanie w nim także jego żony i dziecka po zawiadomieniu o tym fakcie przez organ meldunkowy Komendanta Wojewódzkiego Policji (dysponenta lokalu) otrzymał decyzję nakazującą mu opróżnienie lokalu. NSA, do którego sprawa w końcu trafiła uznał, że KWP miał racje gdyż stosownie do art. 95 ust. 3 pkt 3 ustawy o Policji, decyzję o opróżnieniu lokalu mieszkalnego będącego w dyspozycji organów Policji wydaje się w przypadku zajmowania lokalu przez policjanta lub członków jego rodziny albo inne osoby bez tytułu prawnego. Jak wyjaśnił stosownie do art. 29 ust. 1 i 2 ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…) uprawnienia do lokalu mieszkalnego będącego w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych, mogą uzyskać również, jako prawo pochodne, członkowie rodziny funkcjonariusza, który zmarł. W takim jednak przypadku warunkiem nabycia prawa do lokalu „służbowego” jest posiadanie przez członka rodziny uprawnień do renty rodzinnej po zmarłym.

Uprawnienia do renty rodzinnej można natomiast uzyskać po: zmarłym funkcjonariuszu, który w chwili śmierci pozostawał wprawdzie w służbie, ale w chwili śmierci spełniał warunki wymagane do uzyskania emerytury lub renty policyjnej albo – po zmarłym emerycie policyjnym, względnie renciście policyjnym. Brak uprawnień do renty rodzinnej po zmarłym (funkcjonariuszu albo emerycie lub renciście policyjnym), a tak było w opisywanym przypadku, wyklucza nabycie prawa do lokalu mieszkalnego. —Małgorzata Jankowska

podstawa prawna: Art. 29 ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzino (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 708).

Małgorzata Jankowska