ASW o sytuacji w Komendzie Stołecznej Policji

10 stycznia 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW)
Przedmiotem posiedzenia była: „Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji na temat sytuacji w Garnizonie Stołecznym Policji.”

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych /ASW/ na posiedzeniu zwołanym w trybie art. 152 ust. 2 regulaminu Sejmu na wniosek grupy posłów wysłuchała „Informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji na temat sytuacji w Garnizonie Stołecznym Policji”.
Uzasadnienie wniosku o zwołanie posiedzenia przedstawił poseł Marek Wójcik (PO).
Zastępca prokuratora generalnego, prokurator krajowy – Bogdan Święczkowski potwierdził, że w prokuraturze okręgowej w Płocku toczy się postępowanie karne dotyczące domniemanego przekroczenia uprawnień, utrudniania korzystania z praw pracowniczych, ewentualnie zmuszania do określonego zachowania w związku ze złożeniem przez jedną z funkcjonariuszek Komendy Stołecznej Policji zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Zdarzenie to jest aktualnie weryfikowane przez prokuratorów, do tej pory przesłuchano kilkunastu świadków. Prokurator powiedział, że na obecnym etapie sprawa nie dotyczy szerszego problemu, nie ma więcej pokrzywdzonych.
Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Jarosław Zieliński, ocenił rok 2017 w stołecznym garnizonie jako dobry. Ogólna liczba stwierdzonych przestępstw w stolicy spadła o 4,6% w porównaniu z rokiem 2016, a wykrywalność wzrosła o 4%. Minister przedstawił dane statystyczne, wskazujące na ogólne zadowolenie społeczeństwa z pracy Policji na terenie kraju i Warszawy. Na podstawie cyklicznego badania przestępczości oszacowano, iż poczucie bezpieczeństwa na terenie garnizonu stołecznego policji jest wyższe niż średnia w całym kraju. W styczniu 2017 r. na pytanie „Czy czuje się Pan/Pani bezpiecznie spacerując w swojej okolicy po zmroku?” pozytywnie odpowiedziało 82,3% mieszkańców Warszawy.
Minister uzasadniał zmiany kadrowe na terenie garnizonu stołecznego policji koniecznością zapewnienia sprawnego funkcjonowania jednostki.
Komendant główny policji – nadinsp. Jarosław Szymczyk potwierdził, że w garnizonie stołecznym zostało sformułowane polecenie przeprowadzania badań wariograficznych osób zgłaszających kradzież samochodu. Polecenie zostało anulowane przez Komendanta Stołecznego Policji i zostały wszczęte czynności wyjaśniające. W ocenie Komendanta Głównego nie było podstaw do wydania takiego polecenia i zastosowania takich procedur. Nadinspektor zwrócił uwagę, że procedura wynikająca z polecenia nie została ani razu wykorzystana.
W dyskusji poruszano kwestię m.in. sytuacji kadrowej w garnizonie stołecznym policji, sposobu weryfikacji kandydatów na stanowiska w policji oraz ewentualnego fałszowania podpisów funkcjonariuszek policji.
W posiedzeniu uczestniczył komendant stołeczny Policji – nadinsp. Paweł Dobrodziej.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja uchwaliła plan pracy na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.