Zmiana rozporządzenia w sprawie wykształcenia i stażu oraz kwalifikacji zawodowych

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe.

Zmiana rozporządzenia MSWiA z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe, jest konsekwencją zmiany art. 25 ust. 1 oraz art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
Nowelizacja tych przepisów dotyczy zmiany wymogu w zakresie minimalnego wykształcenia policjanta. I tak od 1 września 2017 r. czyli od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2016′ – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, służbę w Policji może, co do zasady, pełnić osoba posiadająca wykształcenie, co najmniej średnie lub równorzędne mu średnie branżowe.

Cały tekst projektu rozporządzenia w załączniku