Zmiana rozp. w sprawie norm umundurowania dla policjantów OPP i SPPP oraz pełniących funkcje związkowe.

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów jest spowodowana potrzebą zmiany dotychczasowego wzoru ubioru wyjściowego policjanta, a także uwzględnienia w przepisach tego rozporządzenia nowego elementu umundurowania dla policjantów oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji w postaci kurtki ochronnej.

Wprowadzona została także zmiana dotycząca norm umundurowania dla policjantów zwolnionych z obowiązku wykonywania zadań służbowych w związku z pełnieniem z wyboru funkcji związkowej, która wpłynie na poprawę wizerunku tej grupy policjantów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, okresy używalności przedmiotów umundurowania dla wyżej wymienionych policjantów ustala się uwzględniając wydłużenie okresów używalności przedmiotów określonych w normie umundurowania o czas trwania tego zwolnienia. Policjanci pełniący funkcje w związku zawodowym, realizując statutowe cele i zadania, uczestniczą często w spotkaniach, naradach i konferencjach, podczas których występują w umundurowaniu, które ulega zużyciu. Mając na uwadze potrzebę zachowania właściwego wizerunku umundurowanego policjanta, wprowadzono zmianę w § 45 ust. 2, określając normy umundurowania dla tych policjantów bez wydłużenia okresu używalności przedmiotów.

Proponowany termin, od którego będą miały zastosowanie przedmiotowe przepisy ma związek z rozpoczynającym się z dniem 1 kwietnia 2021 r. kolejnym rokiem zaopatrzeniowym, w którym policjant jest uprawniony do umundurowania przysługującego mu według określonej normy umundurowania. Jednocześnie zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, z uwagi na ważny interes państwa oraz gdy zasady demokratycznego państwa prawa nie stoją temu na przeszkodzie, zaproponowano aby rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Rozporządzenie w załączniku.