Zmiana rozp. MSWiA w sprawie przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1299) jest konsekwencją wejścia w życie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia … zmieniającego rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów (Dz. U. poz. …) i wynika z konieczności dostosowania przepisów tego rozporządzenia do nowych uregulowań.
Zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów wprowadzone na podstawie wyżej wymienionego rozporządzenia dotyczą:
1) wydłużenia okresu używalności przedmiotów umundurowania ubioru wyjściowego policjanta,
2) wykreślenia z norm umundurowania policjanta kurtki galowej i spodni letnich,
3) wprowadzenia nowych znaków identyfikacyjnych policjanta i oznaczeń stopnia na otokach czapek gabardynowych,
4) ustalenia okresu używalności przedmiotów umundurowania dla policjantów zwolnionych z obowiązku wykonywania zadań służbowych, udzielonego na zasadach określonych w przepisach o związkach zawodowych, bez wydłużenia go o czas trwania tego zwolnienia.

Powyższe zmiany mają wpływ na normy umundurowania, a tym samym na wysokość równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie, co spowodowało konieczność zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

Kalkulacja wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie została dokonana na podstawie norm umundurowania określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów (Dz. U. poz. 738, z późn. zm.) z uwzględnieniem aktualnych cen zakupu przedmiotów ubioru wyjściowego i uśrednionych cen zakupu przedmiotów ubioru służbowego z lat 2012-2019 r.
Ustalenie okresu używalności przedmiotów umundurowania dla policjantów pełniących funkcje związkowe bez wydłużania go o czas trwania zwolnienia od obowiązków służbowych spowodowało potrzebę uchylenia przepisu § 3 ust. 4.
Zmiana rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów polegająca na uzupełnieniu normy umundurowania dotyczącej ubioru ćwiczebnego o kurtkę ochronną dla policjantów oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji nie będzie miała wpływu na wysokość równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie, gdyż kurtka przysługująca tym policjantom będzie im wydawana.

Proponowany termin, od którego będzie obowiązywało rozporządzenie, został określony na dzień 1 kwietnia 2021 r., co jest spowodowane rozpoczynającym się z dniem 1 kwietnia 2021 r. kolejnym rokiem zaopatrzeniowym. Z tym dniem policjant nabywa prawo do równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie, które nie zostanie mu wydane w roku zaopatrzeniowym, trwającym od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.

Projekt rozporządzenia MSWiA w załączniku