Z ostatniej chwili: Senat zatwierdził wybór prof. Marcina Wiącka na Rzecznika Praw Obywatelskich

Senat tuż przed godziną 16-tą zatwierdził dzisiaj wybór prof. Marcina Wiącka na Rzecznika Praw Obywatelskich. Na 98 senatorów, 93 głosowało za kandydaturą prof. Wiącka, nikt nie był przeciw, 5 senatorów wstrzymało się od głosu.

W debacie nad kandydaturą wybranego przez Sejm prof. Marcina Wiącka senatorowie zadawali dzisiaj prawnikowi pytania. Podczas przemówienia w Senacie prof. Wiącek podkreślił, że nie należy i nigdy nie należał do żadnej partii politycznej. Zaznaczył też, że ważne jest dla niego doprecyzowanie i rozwijanie kierunków działania RPO, aby skuteczniej wspierały osoby z uzasadnionym poczuciem wykluczenia, wynikającym np. z niepełnosprawności, nieporadności, kryzysu bezdomności, osobistych przekonań. – Zapewniam, że w Biurze RPO otworzę szeroko drzwi osobom potrzebującym rady, wsparcia czy działań procesowych – dodał.

“Prezentowałem i nadal popieram pogląd o prymacie naszej konstytucji”

Kandydat podkreślił, że docenia i będzie kontynuował wysiłki, jakie były podejmowane przez ostatnich 30 lat, “zmierzające do wprowadzenia Polski do grona tolerancyjnych i świadomych społeczeństw, o najwyższej kulturze prawnej”. – Jednocześnie stanowczo odradzam, a jako rzecznik sprzeciwiałbym się temu, aby w ramach sporu politycznego szafować takimi wartościami, jak skuteczność objęcia obywateli RP mechanizmami ochrony prawnej, wynikającymi z prawa międzynarodowego, w tym z traktatów konstytuujących UE. Podkreślam, że od początku mojej aktywności naukowej prezentowałem i nadal popieram pogląd o prymacie naszej konstytucji nad wszelkimi umowami międzynarodowymi – wskazał Wiącek.

Dodał, że nadrzędność konstytucji akcentowana jest w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego.

Jednakże nawet twardzi wyznawcy takiego stanowiska nie są upoważnieni do poszukiwania między polską ustawa zasadniczą a traktatami międzynarodowymi pozornych sprzeczności, których skutki usuwania mogą zagrozić stabilności systemu ochrony praw człowieka. Apeluję, aby poszczególne władze publiczne poszukiwały rozwiązań bieżących problemów prawnych i politycznych w duchu kompromisu i w poczuciu odpowiedzialności za długofalowe efekty swoich działań – dodał.

Wiącek powiedział, że widzi też potrzebę wzmożenia działań RPO w obszarze urzeczywistnienia praw człowieka. W tej materii wymienił m.in. prawo do życia w czystym środowisku, prawo do pokojowego demonstrowania swoich poglądów, prawo do niezależnego i sprawnego rzetelnego sądu, prawo do ochrony zdrowia. – Działania moje jako RPO chciałbym oprzeć na trzech definiujących się filarach, jakimi są godność, równość i dialog – podkreślił Wiącek.

Prof. Wiącek musi jeszcze złożyć ślubowanie w Sejmie RP.

(jp)