Wojewoda w sytuacji kryzysowej zdecyduje, by straże gminne podlegały dowództwu komendanta policji na danym terenie – Rozporządzenie MSWiA

Przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji projekt rozporządzenia w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy wynika ze zmian w ustawie antycovidowej z 28 października (Dz.U. z 2020 r. poz. 2112).

Do ustawy o strażach gminnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1795 ze zm.) w art. 9 wprowadzono nowe ustępy (5a i 5b). Dały one wojewodzie możliwość zarządzenia na czas określony użycia straży gminnych (miejskich) do wspólnych działań z policją w związku z „wystąpieniem różnych sytuacji kryzysowych”.

Obowiązujące rozporządzenie także przewiduje możliwość oddania straży pod dowództwo właściwego komendanta policji. Jednak takie uprawnienia przysługują wójtowi, burmistrzowi i prezydentowi miasta na wniosek wojewody lub komendanta. Te uprawnienia włodarzy mają z rozporządzenia zniknąć. O współpracy z policją w sytuacjach kryzowych decyduje bowiem wojewoda.

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy

Projekt z dnia 23 listopada 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI )
z dnia<data wydania aktu>r.
w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy

Na podstawie art. 9 ust. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1795 oraz z 2020 r. poz. …) zarządza się, co następuje:
§ 1. Obowiązek współpracy straży gminnych (miejskich) z Policją powstaje w chwili utworzenia straży gminnej (miejskiej), zwanej dalej „strażą”, i przekazania uchwały powołującej straż właściwemu terytorialnie komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji.
§ 2. 1. Komendanci straży i komendanci jednostek organizacyjnych Policji realizują współpracę, o której mowa w art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, w szczególności przez:
1) okresowe spotkania komendantów lub osób przez nich wyznaczonych, w celu dokonywania ocen zagrożenia bezpieczeństwa ludzi oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego, a także wytyczania wspólnych zadań;
2) wzajemne, bieżące konsultacje w zakresie wykonywanych zadań;
3) organizowanie odpraw w przypadku konieczności podjęcia wspólnych zadań straży i Policji;
4) wyznaczenie strażników gminnych (miejskich), zwanych dalej „strażnikami”, i policjantów do utrzymywania bieżących kontaktów.
2. Spotkania, o których mowa w ust. 1 pkt 1, powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał.
§ 3. Właściwy terytorialnie komendant Policji udziela strażom pomocy w zakresie:
1) wsparcia straży w czynnościach, w których siły straży są niewystarczające;
2) zapewnienia, na wniosek wójta, burmistrza (prezydenta miasta) lub komendanta straży, kadry do przeprowadzenia szkolenia podstawowego lub szkoleń specjalistycznych strażników.
§ 4. Komendanci straży oraz właściwi terytorialnie komendanci Policji przekazują właściwemu terytorialnie komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji do dnia 31 stycznia każdego roku wspólne informacje o współpracy między tymi formacjami. Zbiorcze informacje z obszaru województwa komendant wojewódzki Policji składa do końca lutego każdego roku wojewodzie.
§ 5. Porozumienia o współpracy straży i Policji zawarte na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów zachowują moc prawną.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ).

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

W załączniku uzasadnienie