Wniosek do RPO w sprawie kasacji wyroku Koleżanki Marty Cichockiej

27 czerwca br. Kancelaria Adwokacka działająca na zlecenie i na koszt ZW NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego skierowała wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich  o kasację wyroku w sprawie Koleżanki Marty Cichockiej, byłej już policjantki OPP w Poznaniu.

Cytat z wniosku:

„W świetle utrwalonego stanowiska orzecznictwa, sąd ma obowiązek dochodzenia do prawdy obiektywnej także w sytuacji, gdy strony nie wnioskują o przeprowadzenie nowych dowodów, przy czym obowiązek ten powstaje dopiero, gdy dokonując oceny dowodów, uzna, że materiał dowodowy jest niepełny i nasuwa wątpliwości co do stanu faktycznego sprawy, więc powinien być uzupełniony.W przedmiotowej sprawie sądy winny były dojść do wniosku, że zgromadzony materiał dowodowy jest rażąco niepełny, w stopniu, który winien był uniemożliwić wydanie rozstrzygnięcia”.