W Senacie o art. 15a – już niebawem

41. posiedzenie Senatu RP X kadencji – 27 i 28 kwietnia 2022 r.

7. Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw
Druki sejmowe: 2108, 2145, 2145 A
Druki senackie: 688

_________

Warto dodać, że posiedzenie będzie dotyczyć art. 15 a. Ciekawe jak zachowają się Senatorowie a ewentualnie później większość rządząca…