Jak uniknąć wydalenia ze służby w trybie administracyjnym?

Zarząd Główny NSZZ Policjantów postanowił wystąpić do Komendanta Głównego Policji z wnioskiem o wycofanie z obiegu prawnego poleceń, które w opinii Związku nie mają podstaw prawnych, naruszają dobra osobiste policjantów a także szkodzą ważnemu interesowi służby. Podjął w tej sprawie specjalną uchwałę.
Rzecz dotyczy postępowań o wydalenie ze służby w trybie art. 41 ust. 2 pkt 5 lub 8 ustawy o Policji wszczynanych pod wypływem poleceń płynących z Komendy Głównej Policji w stosunku do policjantów podejrzanych o przestępstwo z art. 246 k.k. i inne przestępstwa, które wzbudzają zainteresowanie ze strony mediów.

Co praktycznego może z tej uchwały wyniknąć?

Oprócz nadziei na wycofanie się z poleceń pozbawionych podstaw prawnych, Zarząd Główny liczy, że z informacji zawartych w uchwale ZG skorzystają przede wszystkim ci, którym odebrano szansę na udowodnienie swojej niewinności przed organami prokuratury i niezawisłymi sądami, i postanowiono się ich pozbyć. Otóż, wydając komendantom wojewódzkim polecenie, by wszczynali postępowania administracyjne w jednym tylko celu – usuwania policjantów najczęściej w oparciu o ważny interes służby – uczyniono z dwuinstancyjności organów Policji zwykłą fikcję. Poprzez fakt, że taka sytuacja wywiera ogromny wpływ na sposób ostatecznego rozstrzygnięcia w takich postępowaniach, należy ten argument podnosić na etapie kontroli sądowej. W skargach do sądów administracyjnych należy zwracać uwagę na bezpodstawną ingerencję w suwerenne decyzje komendantów wojewódzkich i powiatowych. Wykazać to można powołując się na dokumenty wymienione w treści uchwały ZG. Tam właśnie znajdują się konkretne polecenia, co do sposobu postępowania z policjantami podejrzanymi o pewną kategorię przestępstw.

Jak dotrzeć do tych dokumentów?

Można to zrobić w ramach trwającego postępowania administracyjnego, składając konkretny wniosek dowodowy. Można też zwracać się do Komendanta Głównego lub komendantów wojewódzkich, również dysponujących tymi dokumentami, o udostępnienie w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. A jeśli to okaże się bezskuteczne, mogą zrobić to sądy administracyjne.

Biuro Prasowe Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

W załącznikach Uchwała 66/VII/2017 oraz pisma i analizy.