Trybunał Konstytucyjny orzekł, że obniżenie rent policyjnych dla byłych funkcjonariuszy jest zgodne z konstytucją.

Obniżenie wysokości policyjnej renty inwalidzkiej byłego funkcjonariusza pełniącego służbę na rzecz totalitarnego państwa jest zgodne z Konstytucją RP orzekł dzisiaj Trybunał Konstytucyjny.
Podmiotem inicjującym postępowanie był Sąd Okręgowy w Krakowie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Pytanie prawne: czy art. 22a ust. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1c w związku z art. 13b ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biuro Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin w brzmieniu nadanym przez art. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin w związku z art. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. są zgodne z art. 2, art. 30, art. 32 ust. 1 i ust. 2, art. 67 ust. 1 w z w. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał sprawę w pełnym składzie. Przewodniczącą składu orzekającego była prezes TK Julia Przyłębska, sprawozdawcą – sędzia TK Bartłomiej Sochański.

Retransmisja orzeczenia – tutaj