Trybunał Konstytucyjny nadal zwleka z wydaniem orzeczenia w sprawie funkcjonariuszy pełniących służbę na rzecz totalitarnego państwa.

Jak informowaliśmy w ubiegłym roku, Trybunał Konstytucyjny kilkukrotnie odwoływał termin ogłoszenia orzeczenia w sprawie emerytur i rent byłych funkcjonariuszy pełniących służbę na rzecz totalitarnego państwa. Z pierwotnego terminu 18 sierpnia 2020′, ogłoszenie orzeczenia przesunięto na 11 września 2020′, a następnie na 20 października 2020′ po czym na portalu TK ukazało się ogłoszenie, że: “TERMIN OGŁOSZENIA ORZECZENIA ODWOŁANY”, bez podania kolejnego terminu.

Artykuł z naszej strony – tutaj

Do sprawy odniosła się wczoraj (7.01.2021′) Gazeta Prawna w artykule Pauliny Szewioły zatytułowanym: “Trybunałowi się nie spieszy. Byłym esbekom już tak”.
(…) Już 1321 spraw emerytowanych funkcjonariuszy SB zostało zawieszonych przez sądy z powodu śmierci skarżących. A Trybunał Konstytucyjny nadal zwleka z wydaniem orzeczenia w ich sprawie – pisze autorka tekstu.

Artykuł w Gazecie Prawnej – tutaj

Przypomnijmy, że: podmiotem inicjującym postępowanie jest Sąd Okręgowy w Warszawie Sekcja XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych, który przesłał do Trybunału Konstytucyjnego następujące pytanie prawne,

czy:

a) art. 15c, art. 22a oraz art. 13 ust. 1 lit. 1c w związku z art. 13b ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin w brzmieniu nadanym przez art. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin w związku z art. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. są zgodne z art. 2, art. 30, art. 32 ust. 1 i ust. 2, art. 67 ust 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP – z uwagi na ukształtowanie regulacji ustawowej w sposób ograniczający wysokość emerytury i renty mimo odpowiedniego okresu służby, w zakresie, w jakim dokonano tą regulacją naruszenia zasady ochrony praw nabytych, zaufania obywatela do państwa prawa i stanowionego przez niego prawa, niedziałania prawa wstecz, powodującego nierówne traktowanie części funkcjonariuszy w porównaniu z tymi, którzy rozpoczęli służbę po raz pierwszy po dniu 11 września 1989 r., skutkując ich dyskryminacją;

b) art. 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin są zgodne z art. 2, art. 7, art. 95 ust. 1, art. 96 ust. 1, art. 104, art. 106, art. 109 ust. 1, art. 119, art. 120, art. 61 ust. 1 i ust. 2 Konstytucji RP, z uwagi na sposób i tryb uchwalenia zaskarżonych przepisów oraz wątpliwości, czy spełnione zostały merytoryczne przesłanki do ich uchwalenia.

Omówienie (jp)