Szkolenie Przewodniczących Wojewódzkich i Szkolnych Komisji Rewizyjnych

W dniach 13 – 14 listopada 2017 roku w Uniejowie miało miejsce, po raz pierwszy w historii związku, szkolenie Przewodniczących Wojewódzkich i Szkolnych Komisji Rewizyjnych NSZZ Policjantów z całego kraju. Inicjatorem tego spotkania była Główna Komisja Rewizyjna NSZZ Policjantów, a uczestniczyło w nim 15 Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Wojewódzkich Komisji Rewizyjnych.
Pierwszy dzień szkolenia rozpoczął Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej kol. Mirosław Łyżniak, który przywitał wszystkich uczestników i przedstawił program szkolenia.

Jednym z tematów szkolenia były uprawnienia GKR oraz WKR opisane w Statucie NSZZ Policjantów, które szczegółowo omówił Pan Mecenas Kacper Matlak z Kancelarii Prawnej „Matlak Turska i Wspólnicy” ze Szczecina. Podczas prelekcji zostały również omówione zasady wyborów do organów związku oraz uprawnienia i obowiązki WKR i TKR w tym zakresie. Uczestnicy szkolenia przedstawiali również praktyki przyjęte w poszczególnych województwach, gdzie o ile były one zgodne ze statutem, o tyle interpretacja przepisów była rozbieżna. Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, że znaczna część członków WKR jest nowa, i nigdy wcześniej nie miała do czynienia z realizacją zadań przypisanych komisjom rewizyjnym. Powyższe nasuwało wiele pytań, na które odpowiadał zaproszony do prelekcji gość z kancelarii prawnej.

Korzystając z okazji pragnę serdecznie podziękować Panu Mecenasowi Kacprowi Matlak za przeprowadzone w tym zakresie szkolenie i okazane zrozumienie zagadnienia.

Kolejnego dnia uczestnikiem szkolenia był Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów kol. Rafał Jankowski, który po przywitaniu zebranych omówił szczegółowo bieżącą sytuację oraz kierunki działań NSZZ Policjantów. Dalszą część spotkania prowadził Przewodniczący GKR kol. Łyżniak Mirosław, który omówił prawa udziału WKR oraz TKR w posiedzeniach i zebraniach organów związku, analizowania decyzji i uchwał oraz ich prawnego wdrażania.
Zorganizowane szkolenie okazało się trafnym przedsięwzięciem, stworzyło możliwość wymiany doświadczeń uczestników, w pewnym stopni przyczyni się do ujednolicenia i zbieżnego interpretowania przepisów Statutu.
Jednocześnie uczestnicy szkolenia wskazali potrzebę organizowania cyklicznych szkoleń Wojewódzkich i Szkolnych Komisji Rewizyjnych, co w konsekwencji przełoży się w sposób wymierny na usprawnienie oraz ujednolicenie prac tych organów.
Pragnę wyrazić przekonanie, że w kolejnych tego typu przedsięwzięciach będą uczestniczyły również pozostałe Wojewódzkie i Szkolne Komisje Rewizyjne, których nie było podczas pierwszego szkolenia tych organów.

Dariusz Szachnowski – Członek GKR

Galeria Foto