Szkolenie policjantów na odległość. Rozporządzenie MSWiA.

Ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji.

Projektowane zmiany wprowadzą możliwość realizacji szkoleń zawodowych dla policjantów z wykorzystaniem elektronicznego kształcenia na odległość, którego zastosowanie było dotychczas możliwe wyłącznie w stosunku do doskonalenia zawodowego – napisano w uzasadnieniu projektu.

Takie rozwiązanie umożliwi prowadzenie szkoleń, zgodnie z programem, przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań wykorzystywanych w systemie powszechnej edukacji. Zmiana przepisu pozwoli na częściową rezygnację z konieczności delegowania policjantów do jednostki szkoleniowej, ich kwaterowania i wyżywienia, co jest niezbędne w przypadku prowadzenia szkoleń wyłącznie w systemie stacjonarnym – głosi uzasadnienie.

Zmiana rozporządzenia umożliwi, przez rezygnację z określenia „jednolitego programu”, prowadzenie szkolenia zawodowego podstawowego na podstawie programów, określonych przez Komendanta Głównego Policji zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, z późn. zm.), których zakres merytoryczny i warunki niezbędne do przeprowadzenia będą wynikać z sytuacji zewnętrznej np. stanu epidemii.
Projekt uwzględnia też rezygnację w § 10 z określenia „bezpośrednio” w aspekcie kierowania policjanta na szkolenie zawodowe podstawowe po przyjęciu do służby w Policji, bowiem skierowanie na takie szkolenie jest uzależnione od dostępności miejsc szkoleniowych, których liczba np. w czasie stanu epidemii jest znacząco ograniczona.

Rozporządzenie pozwoli kierownikom jednostek szkoleniowych, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 1 i 3, na organizowanie i prowadzenie szkolenia w innych jednostkach organizacyjnych Policji lub obiektach podmiotów pozapolicyjnych spełniających wymogi określone w programie szkolenia, warunkujące jego prawidłowy przebieg. Przewidziano, aby w takiej sytuacji kwaterowanie słuchaczy uzależnione było od możliwości jednostki, w której szkolenie będzie realizowane. Zaproponowane rozwiązanie, polegające na wykorzystaniu infrastruktury nienależącej do jednostki szkoleniowej, której powierzono realizację szkolenia, pozwoli na jednoczesne odbywanie szkolenia przez większą liczbę słuchaczy oraz możliwość zaangażowania policjantów z jednostki organizacyjnej Policji, w której realizowana będzie część szkolenia, jako nauczycieli wspomagających proces dydaktyczny. Ponadto, w sytuacjach szczególnych, pozwoli na realizację szkolenia bez kwaterowania słuchaczy w innych jednostkach organizacyjnych Policji. W takim przypadku udział w szkoleniu będzie możliwy tylko w warunkach, w których słuchacz będzie dysponował własnym miejscem zakwaterowania. Modyfikacja przepisu pozostawia, jak dotychczas, kwestię nadzoru nad jakością szkoleń po stronie jednostek szkoleniowych.

Umożliwi, poza dotychczasowym rozwiązaniem, na podstawie którego program nauczania kursu specjalistycznego wprowadzonego przez Komendanta Głównego Policji, za zgodą kierownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach szkolenia Komendy Głównej Policji może być realizowany przez jednostki organizacyjne Policji jako doskonalenie lokalne, również na realizację przedsięwzięć określanych jako kursy specjalistyczne bez zmiany na formę doskonalenia zawodowego lokalnego, co zostało uwzględnione w § 50. Warunkiem do prowadzenia takiego kursu przez jednostkę organizacyjną Policji będzie spełnienie wszystkich wymagań kadrowych, a także dotyczących wyposażenia określonego w programie przy jednoczesnym wystąpieniu stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, klęski żywiołowej, innych zagrożeń lub w innych uzasadnionych przypadkach.

Kierownik jednostki planującej organizację kursu specjalistycznego, będzie miał możliwość wystąpienia do kierownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach szkolenia KGP o zgodę na jego prowadzenie. W przedsięwzięciu będą mogli uczestniczyć funkcjonariusze Policji z danej jednostki. Skierowanie na kurs będzie odbywało się za pośrednictwem komórki kadrowej z przedmiotowej jednostki, która informacje o powyższym, w kontekście liczby zaspokojonych potrzeb szkoleniowych, przekaże do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz kierownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach szkolenia KGP. Z uwagi na konieczność dokumentowania faktu prowadzenia kursu specjalistycznego oraz zaplanowania zajęć zgodnie z założeniami organizacyjno-programowymi odpowiedzialni za realizowanie kursu będą obowiązani do prowadzenia dokumentacji wskazanej w rozporządzeniu. Dokumentacja ta może być wykorzystana, w ramach sprawowanego nadzoru, przez kierownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach szkolenia KGP do oceny formalnego poziomu prowadzenia kursu. Prowadzący zajęcia, zgodnie z programem, będą mieli obowiązek dokonywać oceny postępów uczestników kursu. Sposób oceniania zawarty we wszystkich programach kursów specjalistycznych jest kompatybilny z uregulowaniami zawartymi w rozporządzeniu.

Przy realizacji kursu specjalistycznego w jednostce organizacyjnej Policji zastosowanie będą miały również uregulowania dotyczące prawa słuchacza do przystąpienia do zaliczeń poprawkowych lub egzaminów poprawkowych, a także zaliczeń i egzaminów komisyjnych, po spełnieniu wymogów warunkujących powyższe.

Policjant, który będzie odbywał kurs specjalistyczny w jednostce organizacyjnej Policji będzie podlegał uregulowaniom rozporządzenia również w zakresie zwalniania lub usuwania z kursu w określonych w rozporządzeniu przypadkach. Uregulowania, które zostały wyłączone z konieczności stosowania przy prowadzeniu kursu specjalistycznego w jednostce organizacyjnej Policji wymienionej w projekcie rozporządzenia wynikają ze specyfiki pracy jednostki szkoleniowej. W związku z tym nie ma możliwości ich zastosowania w innych jednostkach organizacyjnych Policji.

Zmiana rozporządzenie umożliwi Komendantowi Głównemu Policji, w uzasadnionych przypadkach:
a) zawieszenie realizacji szkolenia bądź wprowadzenie jego organizacji w trybie skoszarowanym. Wprowadzenie tego przepisu pozwoli na dostosowanie przebiegu poszczególnych szkoleń adekwatnie do zdiagnozowanych zagrożeń bądź potrzeb, które mogą wystąpić w przyszłości na terenie całego kraju bądź lokalnie oraz wyeliminuje, w sytuacji zagrożenia, możliwość kontaktowania się słuchaczy z osobami innymi niż przebywające na terenie jednostki realizującej szkolenie. Należy zaznaczyć, że zaproponowane rozwiązanie zostało już wprowadzone w 2020 r. w związku z koniecznością zawieszenia wszystkich przedsięwzięć edukacyjnych w jednostkach szkoleniowych, a następnie dostosowania jednostek szkoleniowych do realizacji ww. przedsięwzięć w warunkach ogłoszonej w kraju epidemii. Jego wdrożenie zostało oparte w szczególności o przepisy wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.). Zaproponowana zmiana przepisów przewiduje, że szczegółową organizację służby, uwzględniającą skoszarowanie słuchaczy ustala kierownik jednostki szkoleniowej;
b) skierowanie policjanta do odbycia szkolenia w systemie samokształcenia kierowanego. Dotychczasowy przepis zakładał, że policjant może odbywać szkolenie w systemie samokształcenia kierowanego po skierowaniu do Komendanta Głównego Policji uzasadnionej prośby. Zmiana umożliwi Komendantowi Głównemu Policji podjęcie decyzji w zakresie wyboru systemu w jakim szkolenie będzie realizował policjant. Należy zaznaczyć, że wskazany w przepisie system jest wykorzystywany sporadycznie, w stosunku do policjantów, których zadania wykluczają udział w szkoleniu w systemie stacjonarnym.
Jednocześnie w projekcie rozporządzenia wskazano, iż do szkoleń zawodowych i doskonalenia zawodowego centralnego rozpoczętych i nie zakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

Projekt rozporządzenia oraz uzasadnienie w załącznikach