Szef MSWiA spotkał się ze związkowcami ze służb mundurowych

Minister Joachim Brudziński spotkał się z przedstawicielami Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, reprezentującymi organizacje związkowe policjantów, strażników granicznych, strażaków, funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa oraz Krajowej Administracji Skarbowej.

Szef MSWiA rozmawiał ze związkowcami na temat współpracy pomiędzy resortem i organizacjami…

Tyle Komunikat jaki po spotkaniu zamieściło na swoim portalu MSWiA.

Poniżej Komunikat zamieszczony na stronie NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej:

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych spotkała się z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachimem Brudzińskim

W czwartek (15 lutego br.) przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych spotkali się z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachimem Brudzińskim, któremu towarzyszyli szef Gabinetu Politycznego Ministra Michał Ciechowski oraz Pełnomocnik ds. kontaktów ze związkami zawodowymi Edward Zaremba.

Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych reprezentowali:

 • Marcin Kolasa- Przewodniczący ZG NSZZ FSG
 • Rafał Jankowski – Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów
 • Krzysztof Oleksak – Przewodniczący ZK ZZS Florian
 • Krzysztof Hetman – Przewodniczący NSZZ Pracowników Pożarnictwa
 • Arkadiusz Pytlak – Przewodniczącego ZZZSC RP
 • Jarosław Ćmiel – Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FiPW
 • Bolesław Groński – członek Zarządu Głównego NSZZ FiPW
 • Dariusz Rubach – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG
 • Kazimierz Barbachowski – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów
 • Krzysztof Jędrachowicz – członek ZK ZZS Florian

Minister Joachim Brudziński podczas spotkania poinformował przedstawicieli Federacji ZZ SM o podjętej decyzji o powołaniu Pana Edwarda Zaremby na stanowisko pełnomocnika ds. kontaktów ze stroną związkową. Zadeklarował, że jest otwarty na współpracę i dialog z Federacją ZZ SM. Ponadto dodał, że o sytuacji w służbach, chciałby także dowiadywać się bezpośrednio od strony związkowej. Obecnie zapoznaje się ze specyfiką służb w terenie. W zakresie zapowiedzianych podwyżek od dnia 1 maja 2018 roku przekazał, że podwyżki te nie mogą zburzyć obowiązującego systemu uposażeń w służbach. Podkreślił, że strona związkową będzie uczestniczyć w pracach nad ich podziałem. Ponadto oczekuje prawidłowej realizacji wprowadzonego „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”.

Przedstawiciele Federacji ZZ SM przedstawili i uzasadnili jak najszybsze wprowadzenie postulatów oczekiwanych przez funkcjonariuszy, w zakresie:

 • zrównania uposażeń funkcjonariuszy służb mundurowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwu Sprawiedliwości i Ministerstwu Finansów z uposażeniami żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 • wprowadzenia rozwiązań ustawowych o prawie funkcjonariusza do zachowania 100% uposażenia w przypadku choroby podczas zwolnień lekarskich trwających licznie nie dłużej niż 30 dni w roku kalendarzowym;
 • wprowadzenia 100% płatnych nadgodzin dla funkcjonariuszy pełniących służbę w ponadnormatywnym czasie pracy oraz odpłatności za służbę w święta i dni wolne;
 • wznowienia prac nad zmianą art.15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz zmiany przepisów umożliwiających wcześniejsze przechodzenie na emeryturę.
 • ustanowienia wskaźnika PKB przeznaczonego na wzrost poziomu bezpieczeństwa państwa i jego granic;
 • wprowadzenia programu mieszkaniowego dla funkcjonariuszy.
 • prowadzenie prawdziwego i rzetelnego dialogu pomiędzy kierowanym przez Pana resortem, a środowiskiem podległych Panu służb mundurowych.

Pełnomocnik ministra ds. kontaktów ze związkami zawodowymi przekazał, że spotkania z przedstawicielami Federacji ZZSM obywać się będą cyklicznie, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące lub w zależności od potrzeb. Przewidywana jest formuła udziału w nich szefów poszczególnych służb.

W trakcie spotkania zostało przekazane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji pismo z postulatami Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych oraz wyrażono gotowość do wspierania wszelkich inicjatyw i działań mających na celu poprawę warunków służby i bytu funkcjonariuszy służb mundurowych.