Stanowisko Prezydium FZZSM do projektu ustawy o uprawnieniach pracowników MSWiA

Stanowisko

Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych do projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 1835

z dnia 15 września 2017 r.

Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z głębokim niepokojem przygląda się kierunkowi zmian jakim w dotychczasowym procesie legislacji poddawany jest powyższy projekt.

Organizacje związkowe działające w służbach nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Finansów, wyrażając krytyczne opinie na temat zmian zaproponowanych w projekcie miały nadzieję, że rozwiązania wywołujące najwięcej kontrowersji zostaną z projektu usunięte. Tak się niestety nie stało i nic na to raczej nie wskazuje. Specjalna podkomisja, która zajmuje się w tej chwili projektem, odrzuciła wszystkie racjonalnie uzasadnione wnioski, łącznie z wnioskiem o przeprowadzenie wysłuchania publicznego.
W ocenie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych największe obawy wywołują zapisy nie tylko ograniczające działalność związków zawodowych, ale wręcz paraliżujące tę działalność. Chodzi tu w szczególności o art. 7 ust. 1 zakazujący m.in. związkom zawodowym wszelkiej działalności, w tym gospodarczej, która „mogłaby prowadzić do wykorzystania autorytetu urzędowego, informacji służbowych lub środków publicznych do celów pozasłużbowych”.
Tak sformułowany przepis, przy odrobinie złej woli ze strony kierownictwa resortu albo kierownictwa poszczególnych formacji mundurowych mógłby całkowicie sparaliżować działalność funkcjonujących tam organizacji związkowych.
Istota działalności każdego związku zawodowego, w tym związków działających w ramach naszej Federacji opiera się bowiem na krytyce. Krytykując ministra bądź któregokolwiek komendanta, związek zawodowy mógłby spotkać się z zarzutem
podważania lub wykorzystywania „autorytetu urzędowego”. Takie same obawy dotyczą celu działalności związkowej, ponieważ trudno pomiędzy tym celem a działalnością służbową postawić znak równości. Za każdym więc razem, gdyby obydwa cele nie szły w parze, działalność taką można by uznać za nielegalną – sprzeczną z art. 7 ust. 1 ustawy. Podobny zarzut mógłby się pojawić przy wykorzystaniu przez związek „informacji służbowych” w działalności statutowej, czyli – jak już wspomniano – w działalności, którą należy uznać za działalność „pozasłużbową”.
Obawy ze strony Federacji dotyczą także prowadzenia działalności gospodarczej, która w przypadku związków zawodowych podlega przecież szczególnej ochronie. Dzięki tej ochronie związki zawodowe zwolnione są m.in. z płacenia podatków, do których wszelkie inne podmioty są zobowiązane. Trudno wyobrazić sobie jakąkolwiek legalną działalność gospodarczą, która mogłaby się okazać zgodna z zawartym w projekcie zapisem. Wystarczy zwrócić uwagę na fakt, że zyski z działalności gospodarczej prowadzonej przez związki zawodowe także mają charakter „środków publicznych”. Stanowią bowiem własność ogółu związkowców, ich wykorzystanie podlega takim samym rygorom kontroli, jak np. środki pozostające w dyspozycji jednostek samorządu terytorialnego, a ich sprzeniewierzenie wiąże się z taką samą odpowiedzialnością karną, jak w przypadku wszystkich innych „środków publicznych”. Ale środki pochodzące z działalności gospodarczej prowadzonej przez związki zawodowe nie mogą być przeznaczone na cele służbowe, tylko na cele statutowe – czyli „pozasłużbowe”. W ten sposób znów dochodziłoby do kolizji z postanowieniami zawartymi w art. 7 ust. 1 projektu ustawy.
Nie wdając się w dalsze szczegóły ani też w wyliczanie, ile standardów i przepisów obowiązujących w demokratycznym państwie prawnym naruszają rozwiązania zawarte w projekcie, Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych z całą stanowczością pragnie zaprotestować i podkreślić, że wykorzysta wszelkie dopuszczalne prawem możliwości, by zapobiec
krytykowanym zmianom. Od tego zależy dalszy los związków zawodowych działających w służbach mundurowych. Nie można przy tym zapominać, że działalność związków zrzeszonych w naszej Federacji nie może korzystać z pełni uprawnień, z jakich korzystają organizacje reprezentujące interesy pracowników cywilnych. Nie posiadamy np. prawa do strajku i nie możemy zawierać układów zbiorowych z pracodawcą. Projektowane zmiany oznaczałby kolejne poważne ograniczenia, niespotykane dotąd w żadnym demokratycznym kraju.
Podkreślając raz jeszcze, iż niektóre rozwiązania zawarte w projekcie w sposób bezpośredni uderzają w ważny interes funkcjonariuszy, których z dumą reprezentujemy od początku istnienia III Rzeczypospolitej Polskiej, Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych kategorycznie domaga się wykreślenia związków zawodowych z grona podmiotów podlegających zakazowi, o którym mowa w art. 7 ust. 1 niniejszej nowelizacji.

Oryginał Stanowiska w załączniku