Spotkanie Federacji ZZSM z przewodniczącym sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

25 stycznia w gmachu Sejmu RP odbyło się spotkanie przedstawicieli Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z przewodniczącym sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Arkadiuszem Czartoryskim.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w składzie: Marcin Kolasa – Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Krzysztof Oleksak – Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZS Florian oraz Benedykt Nowak – Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Podczas spotkania zostały omówione najistotniejsze problemy dotyczące funkcjonariuszy służb mundurowych a także zaprezentowano propozycje zmian, które mają na celu wzmocnienie wprowadzonego „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020” oraz programu dla Służby Więziennej. Zdaniem reprezentantów Federacji ZZ SM aktualna sytuacja i oczekiwania funkcjonariuszy służb mundurowych wymagają pilnego wdrożenia zapowiadanych zmian w zakresie:

  • wprowadzenia rozwiązań ustawowych o prawie funkcjonariusza do zachowania 100% uposażenia w przypadku choroby podczas zwolnień lekarskich trwających łącznie nie dłużej niż 30 dni w roku kalendarzowym.
  • wprowadzenia 100% płatnych nadgodzin dla funkcjonariuszy pełniących służbę w ponadnormatywnym czasie pracy oraz odpłatności za służbę w święta i dni wolne;
  • wprowadzenia zmiany art.15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz zmiany przepisów umożliwiających wcześniejsze przechodzenie na emeryturę.
  • wprowadzenia dalszego realnego wzrostu uposażeń funkcjonariuszy;

oraz

  • ustanowienia wskaźnika PKB przeznaczonego na wzrost poziomu bezpieczeństwa państwa i jego o granic;
  • wprowadzenia programu mieszkaniowego dla funkcjonariuszy.

Zdaniem FZZ SM realizacja powyższych postulatów może przyczynić się do stabilności i wzrostu atrakcyjności pełnienia służby w służbach podległych MSWiA, Ministerstwu Sprawiedliwości i Ministerstwu Finansów.

W załączniku Komunikat ze spotkania.