Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zaproponowała poprawki do superustawy

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zaproponowała poprawki do ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz Służby Więziennej i niektórych innych ustaw.

Dotyczą one m.in. podwyższenia maksymalnej kwoty zwrotu kosztów ochrony prawnej policjantów oraz wyżywienia w naturze.

Zgodnie z ustawą, funkcjonariusz Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej, który, zamiast odejść na emeryturę, zdecyduje się pozostać w służbie, uzyska dodatek motywacyjny. Będzie on przyznawany zamiast emerytury: po 25 latach służby w wysokości 1,5 tys. zł brutto miesięcznie, a po 28,5 latach służby w wysokości 2,5 tys. zł brutto miesięcznie.

Oprócz wprowadzenia dodatków motywacyjnych funkcjonariuszowi będzie przysługiwać również zwrot kosztów poniesionych na ochronę prawną, jeżeli postępowanie karne prowadzone w związku z wykonywaniem przez niego czynności służbowych zakończy się wyrokiem uniewinniającym lub zostanie umorzone. Ustawa ujednolica też przepisy dotyczące wyżywienia formacji mundurowych.

Poprawki do ustawy zgłosił senator Wiktor Durlak (PiS). Jedna z nich przewiduje, że funkcjonariusz otrzymałby zwrot kosztów ochrony prawnej w wysokości faktycznie poniesionych kosztów, ale nie wyższej niż czterokrotność przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy policji.

Biuro Legislacyjne Senatu zaproponowało kilkanaście poprawek, głównie o charakterze redakcyjno-doprecyzowującym. Jedna z nich dotyczyła wyżywienia w naturze dla tzw. policjantów miejscowych. Zgodnie z ustawą, policjanci, strażnicy graniczni i strażacy biorący udział w akcjach ochrony porządku publicznego, akcjach ratowniczych czy usuwania skutków klęsk żywiołowych mają prawo do wyżywienia w naturze.

Wyżywienie takie przysługuje strażakom po 6 godzinach akcji, zaś policjantom po 8 godzinom akcji, ale policjanci, którzy biorą udział w takich samych działaniach w miejscu pełnienia służby, prawo do wyżywienia otrzymują po 10 godzinach, a w dodatku służba ta musi być połączona ze znacznym wysiłkiem fizycznym. Zdaniem senackiego legislatora, pojęcie to jest pojęciem niedookreślonym; zapis może też mieć charakter dyskryminujący.

Retransmisja posiedzenia – tutaj