Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych jednogłośnie przyjęła w I czytaniu projekt ustawy regulujący status zwierząt w służbach mundurowych

Jak informowaliśmy dzisiaj na posiedzeniu sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych odbyło się I czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw mającego na celu uregulowanie statusu prawnego zwierząt w służbach nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

– Pomimo znacznego postępu oraz rozwoju nowych technologii, zwierzęta w służbach nadal odgrywają istotną rolę, stanowiąc realne wsparcie funkcjonariuszy, a w niektórych przypadkach są wręcz niezastąpione w ratowaniu życia i zdrowia ludzi – powiedział wiceminister Błażej Poboży podczas posiedzenia sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Komisja przyjęła dziś (14 czerwca br.) w pierwszym czytaniu projekt ustawy całościowo regulującej status zwierząt w służbach. Projekt zmienia w tym zakresie m.in. ustawę o Policji oraz szereg innych aktów prawnych.

Wierzę, że ze względu na społeczną, ale także polityczną akceptację, projekt regulujący status zwierząt w służbach zostanie przyjęty ponad podziałami i będzie wyrazem naszej troski o braci mniejszych. Miarą naszego człowieczeństwa jest stosunek do zwierząt

– powiedział wiceminister Błażej Poboży podczas posiedzenia komisji.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw ma na celu uregulowanie statusu prawnego zwierząt w służbach nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także w Siłach Zbrojnych RP i Służbie Więziennej. W projekcie zaproponowano rozwiązania regulujące sytuację zwierząt od momentu ich doboru, poprzez czas realizacji zadań w poszczególnych formacjach, aż po ich sytuację po wycofaniu z użycia w formacjach.

W projekcie określono wymogi dla opiekuna, któremu przydziela się zwierzę pod opiekę w poszczególnych formacjach, obowiązki opiekunów zwierząt, zasady żywienia oraz zasady poddawania zwierząt zabiegom profilaktycznym i leczeniu. Opiekun zwierzęcia będzie otrzymywał wyżywienie w naturze dla psa lub konia albo równoważnik w formie ryczałtu z tytułu kosztów wyżywienia zwierzęcia. Ryczałt wypłacany będzie co miesiąc z góry. Rozwiązania odnoszące się do równoważnika będą obowiązywać także po wycofaniu zwierzęcia ze służby.

Zwierzęta wycofane z użycia w danej formacji będą pozostawały na jej stanie. Natomiast pierwszeństwo w powierzeniu opieki będzie miał dotychczasowy opiekun, o ile wyrazi taką wolę. Jeśli dotychczasowy opiekun nie podejmie się opieki nad zwierzęciem, będzie ono mogło zostać powierzone innemu przeszkolonemu funkcjonariuszowi, pracownikowi formacji albo byłemu funkcjonariuszowi znajdującemu się na rencie lub zaopatrzeniu emerytalnym, a także organizacji społecznej, do której statutowych celów należy ochrona zwierząt.

Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych jednogłośnie przyjęła projekt ustawy regulujący status zwierząt w służbach mundurowych. Wśród przegłosowanych poprawek znalazły się m.in. zapisy o uwzględnieniu w ustawie także zwierząt używanych przez Straż Marszałkowską.

Fot. MSWiA