Sejm uchwalił okres przedawnienia roszczeń emerytalnych

W ostatnim dniu 35. posiedzenia Sejmu posłowie uchwalili pakiet ustaw finansowych, wzmacniających ochronę uczestników polskiego rynku kapitałowego oraz uszczelniających krajowy system podatkowy. Przyjęta też została m.in. ustawa wprowadzająca okres przedawnienia uchylenia prawomocnej decyzji organu rentowego.

Celem zmian w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw jest uregulowanie zasad weryfikacji prawomocnych decyzji emerytalno-rentowych. Zmiany dotyczą emerytur i rent przyznawanych w systemie powszechnym, z tytułu zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy służb mundurowych, a także ubezpieczenia społecznego rolników. Zgodnie z nowelizacją uchylenie lub zmiana prawomocnej decyzji organu rentowego nie będzie – co do zasady – możliwa po upływie określonego w przepisach okresu, który liczony jest od dnia wydania decyzji. Postępowanie w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji będzie wszczynane na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu. O wszczęciu postępowania z urzędu organ rentowy będzie zawiadamiał niezwłocznie osobę zainteresowaną.

Ustawa będzie teraz przedmiotem prac Senatu

Szczegóły – patrz załącznik pierwotny druk sejmowy nr 778

ZAŁĄCZNIKI