Projekt ustawy o zapewnieniu godnej egzystencji zwierząt służbowych już jutro w Sejmie.

Już jutro (14 czerwca 2021′) na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW) odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1132).

Podstawowym celem projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw jest uregulowanie statusu prawnego zwierząt w służbach nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Siłach Zbrojnych RP i Służbie Więziennej. Projektowane zmiany wychodzą naprzeciw oczekiwaniom społecznym, w tym samych funkcjonariuszy i żołnierzy, mającym swoje źródło w poczuciu etycznego obowiązku zapewnienia godnej egzystencji zwierzętom wycofanym z użycia w formacjach nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (w Policji i Straży Granicznej używane są zarówno psy, jak i konie, a w Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Ochrony Państwa tylko psy), Siłach Zbrojnych RP (gdzie używane są psy i konie) i Służbie Więziennej (w której używane są psy).

Zakłada się przyjęcie rozwiązań regulujących sytuację zwierząt od momentu ich doboru, przez czas realizacji zadań w poszczególnych formacjach, aż po ich sytuację po wycofaniu z użycia.
W projekcie ustawy określone zostały obowiązki opiekunów zwierząt, w tym w szczególności związane z zapewnieniem prawidłowego utrzymania zwierząt obejmującego:

  1. racjonalne żywienie oraz stały dostęp do czystej i świeżej wody;
  2. dbanie o stan zdrowia i kondycję, w tym poddawanie terminowym szczepieniom i zabiegom profilaktycznym oraz zapewnienie możliwości codziennego ruchu;
  3. pielęgnację i utrzymanie w czystości;
  4. zapewnienie warunków utrzymania dostosowanego do potrzeb biologicznych.

Jednoznacznie określony został mechanizm przydzielania przez poszczególne formacje zwierząt wycofywanych z użycia opiekunom, przy założeniu, że zwierzę w dalszym ciągu będzie pozostawać na stanie formacji, a pierwszeństwo w przejmowaniu opieki będzie miał dotychczasowy opiekun, o ile wyrazi taką wolę. W przypadku gdy żadna uprawniona osoba (tj. inny funkcjonariusz, emerytowany funkcjonariusz bądź funkcjonariusz rencista, a w przypadku niektórych służb również pracownik cywilny formacji, żołnierz lub inna zainteresowana osoba) nie wyraziła woli przejęcia opieki nad zwierzęciem, opieka ta będzie sprawowana w ramach określonej jednostki lub komórki organizacyjnej danej formacji, na której stanie znajduje się zwierzę. Zaproponowano ponadto możliwość powierzenia przez kierownika jednostki organizacyjnej danej służby nadzorowanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dowódcę jednostki wojskowej, na której stanie zwierzę się znajduje, lub Dyrektora Generalnego Służby Więziennej opieki nad zwierzęciem wycofanym z użycia organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Projektowana ustawa zapewnia dostosowanie norm żywienia psa i konia do potrzeb jego organizmu, wagi, wieku, stanu zdrowia, warunków klimatycznych, funkcji fizjologicznych oraz wysiłku fizycznego lub wskazań lekarza weterynarii. Przyjęto, że opiekun zwierzęcia używanego do celów służbowych będzie otrzymywał wyżywienie w naturze dla psa lub konia albo równoważnik pieniężny w formie ryczałtu z tytułu kosztów wyżywienia zwierzęcia, natomiast opiekun zwierzęcia wycofanego z użycia w danej formacji oraz organizacja, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, w przypadku powierzenia jej opieki nad zwierzęciem wycofanym z użycia w danej formacji, będą otrzymywać równoważnik pieniężny w formie ryczałtu z tytułu kosztów wyżywienia zwierzęcia.

Zapewnione zostaną środki na badania profilaktyczne i leczenie nie tylko zwierząt używanych w poszczególnych formacjach, lecz również wycofanych z użycia.
Projekt przewiduje wprowadzenie mechanizmów nadzoru ze strony poszczególnych formacji nad sposobem realizacji opieki nad powierzonym zwierzęciem. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zwierzę będzie mogło być odebrane i przydzielone innej osobie.
Szczegółowe omówienie projektowanych regulacji w odniesieniu do proponowanych zmian w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, z późn. zm.).

Wszystkie fotografie (jp)

Projekt ustawy w załączniku/druk sejmowy 1132/

ZAŁĄCZNIKI