Projekt rozporządzenia MSWiA zmieniającego rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne

Dzisiaj został opublikowany Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne.

Projektowane zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne (Dz. U. poz. 1017, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”, są podyktowane potrzebą wprowadzenia modyfikacji, które korzystnie wpłyną na przebieg i dynamikę przeprowadzania egzaminu oficerskiego, będącego następstwem ukończenia przez policjanta szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych albo studiów w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Wprowadzone zmiany dotyczą formy przeprowadzania egzaminu oficerskiego, który aktualnie obejmuje odrębnie oceniane etapy, tj. test wiedzy i test umiejętności. W konsekwencji egzamin oficerski składał się będzie wyłącznie z testu wiedzy… głosi uzasadnienie projektu.

Następstwem projektowanych zmian będzie modyfikacja programu szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych, polegająca na wprowadzeniu egzaminów z wybranych bloków tematycznych z wykorzystaniem zadań praktycznych, czyli w formule, która obowiązuje podczas egzaminu oficerskiego, co zastąpi dotychczasowe zaliczenia z oceną na podstawie średniej ocen z poszczególnych bloków tematycznych. Aktualny Program szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych wprowadzony decyzją nr 346 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie programu szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych zawiera dwadzieścia pięć Bloków tematycznych, w których znajduje się szereg zajęć praktycznych tożsamych ze sprawdzeniem umiejętności na egzaminie oficerskim. Obecnie zaliczenie umiejętności praktycznych odbywa się podczas trwania zajęć oraz na zakończenie bloku tematycznego, jednakże nie odbywa się to w formie egzaminu. Pomimo, że egzamin oficerski nie będzie obejmował testów umiejętności, to zakłada się, że wiedza i umiejętności nabyte przez policjantów w trakcie trwania szkolenia będą na wysokim poziomie pozwalającym na wykonywanie obowiązków na stanowisku przewidywanym dla oficera Policji.

Projekt rozporządzenia i uzasadnienie znajdują się w załącznikach.