Prezydent podpisał ustawę regulującą status prawny zwierząt w służbach nadzorowanych przez ministra spraw wewnętrznych.

Prezydent podpisał ustawę regulującą status prawny zwierząt w służbach nadzorowanych przez ministra spraw wewnętrznych. Jak informowaliśmy wcześniej, Sejm poparł senackie poprawki do ustawy regulującej status zwierząt w służbach. Ureguluje ona status zwierząt w służbach mundurowych podległych MSWiA, w Służbie Więziennej, w Siłach Zbrojnych RP i w Straży Marszałkowskiej. Zapewni m.in. psom i koniom służbowym dożywotnie utrzymanie i opiekę weterynaryjną finansowaną przez państwo.

Obecnie we wszystkich formacjach MSWiA służy ponad 2 tys. psów i ponad 60 koni – większość w Policji. Rocznie ok. 10 proc. zwierząt jest wycofywanych ze służby i przechodzi na „emeryturę”. A podczas prac parlamentarnych wiceszef MSWiA Błażej Poboży podkreślał, że na każdym etapie prac legislacyjnych dyskusja nad proponowanymi przepisami odbywała się ponad podziałami politycznymi. W jego ocenie uchwalona 24 czerwca br. przez Sejm ustawa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym, w tym funkcjonariuszy i żołnierzy.

Emerytura na stanie formacji
Po przejściu na „emeryturę”, wszystkie zwierzęta będą pozostawać na stanie danej formacji. Ustawa przewiduje określenie obowiązków opiekunów zwierząt, w tym w szczególności związanych z zapewnieniem prawidłowego utrzymania zwierząt. Obejmie to:

– racjonalne żywienie i stały dostęp do czystej i świeżej wody;
– dbanie o stan zdrowia i kondycję, w tym poddawanie terminowym szczepieniom i zabiegom profilaktycznym oraz zapewnienie możliwości codziennego ruchu;
– pielęgnację i utrzymanie w czystości;
– zapewnienie warunków utrzymania dostosowanego do potrzeb biologicznych

Opiekun z pierwszeństwem do opieki
Według ustawy, pierwszeństwo w przejmowaniu opieki nad zwierzęciem miałby dotychczasowy opiekun, o ile wyrazi taką wolę. W przypadku, gdy żadna uprawniona osoba (tj. inny funkcjonariusz, pracownik cywilny formacji lub emerytowany funkcjonariusz, bądź funkcjonariusz rencista) nie wyraziłaby woli przejęcia opieki nad zwierzęciem, opieka ta będzie sprawowana w ramach określonej jednostki lub komórki organizacyjnej danej formacji. Opieka nad zwierzęciem będzie mogła być także powierzona organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Wyżywienie w naturze lub ryczałt
Zapewnione ma być dostosowanie norm żywienia psa i konia do potrzeb jego organizmu, wieku, stanu zdrowia, warunków klimatycznych, funkcji fizjologicznych oraz wysiłku fizycznego lub wskazań lekarza weterynarii.
Opiekun zwierzęcia używanego do celów służbowych, będzie otrzymywał wyżywienie w naturze dla psa lub konia albo równoważnik w formie ryczałtu z tytułu zwrotu kosztów wyżywienia zwierzęcia. Ryczałt taki otrzyma również opiekun zwierzęcia wycofanego ze służby w danej formacji.

Poszczególne formacje będą nadzorować sposób realizacji opieki nad powierzonym zwierzęciem. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, zwierzę będzie mogło być odebrane i przydzielone innej osobie.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

W załączniku Informacja o ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw