Praca na emeryturze policyjnej

Emerytura policyjna przysługuje funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby, który w dniu zwolnienia posiada 15 lat służby w Policji. Policjant, który przeszedł na taką emeryturę może jednak podjąć inną pracę. Jak wtedy liczy się wysokość jego emerytury?

Jestem emerytką policyjną, mam 39 lat, otrzymuję również dodatek 15 proc. za III gr. inwalidztwa w związku ze służbą. Teraz dorabiam na umowę o pracę i firma odprowadza za mnie składki do ZUS. Czy mogę złożyć wniosek do MSWiA o zwiększenie stażu pracy o lata pracy w cywilu?

Na pytanie odpowiada Paweł Kasprzyk z Kancelarii Radców Prawnych Kasprzyk – Waliszewski.

Problematyka emerytur policyjnych uregulowana jest w odrębnym akcie prawnym tj. w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, zwana dalej ustawą.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy, emerytura policyjna przysługuje funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby, który w dniu zwolnienia posiada 15 lat służby w Policji (nie dotyczy to osób, które podjęły pierwszy raz służbę po 2012 r.). Na skutek odejścia ze służby po 15 latach funkcjonariusz uzyskuje jednak prawo do emerytury w wysokości 40 proc. podstawy wymiaru, jaką co do zasady stanowi uposażenie należne funkcjonariuszowi na ostatnio zajmowanym stanowisku. Każdy dodatkowy rok odbytej służby zwiększa wysokość świadczenia o 2,6 proc. Należy jednak pamiętać, że cytowana wyżej ustawa ustala maksymalną wysokość emerytury na 75 proc. podstawy wymiaru. Chyba że w okresie pełnienia służby funkcjonariusz stał się inwalidą i jego inwalidztwo powstało w związku z pełnioną wcześniej służbą. W takim wypadku świadczenie emerytalne byłego funkcjonariusza Policji może wzrosnąć nawet o 15 proc., nie więcej jednak niż do 80 proc. podstawy wymiaru.

Przywołana ustawa określa również zasady ponownego przeliczania wysokości emerytury policyjnej w sytuacji, gdy emeryt podjął pracę w „cywilu”. Osoby, które przeszły na emeryturę policyjną, a następnie podjęły pracę, mogą okres jej wykonywania doliczyć do wysługi emerytalnej. Co istotne, dotyczy to jednak tylko tych, którzy pozostawali w służbie przed 2 stycznia 1999 r. Tylko bowiem takie osoby zgodnie z art. 14 ustawy, do wspomnianej wysługi doliczyć mogą następujące okresy przypadające po zwolnieniu ze służby:
1) zatrudnienia przed dniem 1 stycznia 1999 r. w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy,
2) opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po dniu 31 grudnia 1998 r. lub okres nieopłacania składek z powodu przekroczenia w trakcie roku kalendarzowego kwoty rocznej podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia.

Skorzystanie z możliwości ponownego ustalenia wysokości emerytury policyjnej i podniesienia wysokości świadczenia możliwe jest przy zachowaniu dodatkowych warunków, tzn. emeryt mundurowy musi: otrzymywać świadczenie w wysokości niższej niż 75 proc. podstawy wymiaru, mieć ukończonych 55 lat życia (mężczyzna) i 50 lat życia (kobieta) albo być uznanym za inwalidę. Należy jeszcze odpowiedzieć na pytanie, o ile zwiększy się wówczas świadczenie emerytalne byłego policjanta? Za każdy rok pracy po odejściu ze służby emeryturę zwiększa się o 1,3 proc. podstawy jej wymiaru.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt stanu faktycznego przedstawionego przez czytelniczkę, należy zauważyć, że w sytuacji, gdy spełnia ona ww. warunki, w szczególności podjęła służbę przed dniem 2 stycznia 1999 r., to po ukończeniu przez siebie 50 roku życia może wnioskować o doliczenie do wysługi emerytalnej czasu przepracowanego w „cywilu”. Tym samym czytelniczka nie ma takiej możliwości będąc w obecnym wieku, tj. 39 lat.