Posiedzenie Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych /ASW/

11 maja 2017 r. w gmachu Sejmu RP w sali im. Wojciecha Trąmpczyńskiego odbyło się połączone posiedzenie Sejmowych Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych /ASW/, Komisji Finansów Publicznych i Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

Przedmiotem posiedzenia Komisji było rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druki nr 30 i 1521).