Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

20 maja 2021 roku odbyło się w Warszawie posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Po przedstawieniu i jednogłośnym przyjęciu porządku obrad, Przewodniczący Rafał Jankowski przedstawił aktualną sytuację związku, toczące się negocjacje i podjęte inicjatywy.

Między innymi Przewodniczący przekazał informacje na temat toczących się z MSWiA negocjacji dotyczących zmiany art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym, które zbliżają się do finału.

Omówiono sprawę problemów w prowadzeniu działalności związkowej do jakich doszło w Zarządzie Szkolnym NSZZ Policjantów w szkole Policji w Pile. W tej sprawie Prezydium podjęło decyzję o objęciu pełną ochroną prawną Przewodniczącego tego Zarządu.

Kolejnym punktem posiedzenia było omówienie i przyjęcie bilansu zysków i strat za rok finansowy 2020. Dokumenty i sprawy z tym związane przedstawił Wiceprzewodniczący Piotr Malon. Procedowano również nad przygotowanym preliminarzem dochodów i kosztów na rok 2021. Obydwa dokumenty zostały przyjęte i zatwierdzone przez Prezydium, kolejną decyzją.

W czasie prowadzonych dyskusji omówiono także wiele bieżących problemów dotyczących poszczególnych garnizonów oraz ustalono kierunki dalszych działań związku, zmierzających do poprawy warunków służby i płacy policjantów.

Biuro Prasowe Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.