Posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

Zmiany w projekcie ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1835)

7 listopada 2017- odbyło się Posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, na którym rozpatrzono sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1835) – referował przewodniczący podkomisji poseł Arkadiusz Czartoryski.

W posiedzeniu uczestniczył Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej – Marcin Kolasa.

Rozpoczęcie obrad Komisji na wniosek przewodniczącego Arkadiusza Czartoryskiego przesunięto o pół godziny z uwagi na późne dostarczenie szeregu poprawek.

W związku z wystąpieniem posła Marka Wójcika Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński wyjaśniał, że BSW to ma być jednostka – narzędzie, która ustanawia nadzór i daje ministrowi instrumenty, aby nie dochodziło do nadużyć w służbach mundurowych.

Poseł Marek Biernacki z kolei w swoim wystąpieniu stwierdził, że Minister tworzy nową służbę a to wymaga odrębnej ustawy – takie jest zdanie specjalistów i profesorów legislacji, także w Sejmie. Od nadzoru jest prokuratura i sądy i tylko one a nie minister mogą mieć dostęp do materiałów operacyjnych.

Poseł Biernacki złożył wniosek o przerwanie prac Podkomisji i powołanie ponownie Podkomisji do opracowania założeń ustawy o nowej służbie. Wniosek odrzucono.

Poprawki zgłaszał także poseł Marek Wójcik. Posłowie opozycji domagali się uszczegółowienia i sprecyzowania do jakich materiałów operacyjnych będzie mieć zgodnie z projektowaną ustawą minister właściwy do spraw wewnętrznych i ilu funkcjonariuszy zostanie poddanych weryfikacji.

Zgodnie z przyjętymi przez Komisję propozycjami zmian zgłoszonymi przez MSWiA dokonano zmiany m.in. w:

– art. 1 pkt. 2 projektu, polegającej na zmianie brzmienia pkt. 4 w dodawanym art. 1 b, na następujący: „4) weryfikowania kandydatów na określone stanowiska oraz osób zajmujących te stanowiska”

– art. 1 pkt. 6 projektu, w części dotyczącej ust. 2 w dodawanym art. 11 a, który otrzymał brzmienie:

,,2. Inspektor Nadzoru wewnętrznego podlega ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych”, dotychczas proponowano bezpośrednią podległość.

– art. 1 pkt. 6 projektu, w zakresie dodawanego art. 11 g ust. 5 wprowadzono wymóg uzyskania zgody na oddelegowanie przez funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, BOR i strażaków PSP do BNW.

– art. 1 pkt. 6 projektu, w zakresie punktów 1 i 2 w dodawanym art. 11 g ust. 9 wprowadza wzrost kwoty dodatku specjalnego na okres oddelegowania do BNW w wysokości 75% kwoty bazowej dla inspektorów Biura co daje kwotę 1142,50 zł (dotychczas 50%) oraz 50% kwoty bazowej dla ekspertów Biura co daje kwotę 761,70 zł (dotychczas 30%)

Ponadto przyjęte zmiany przewidują, że Komendantowi BSWP i BSWSG nagrodę roczną na wniosek Inspektora Nadzoru Wewnętrznego ma przyznawać minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz wprowadzono możliwość przenoszenia się funkcjonariuszy Policji, SG lub PSG do BOR, jeżeli funkcjonariusze wykazują predyspozycje do jej pełnienia.

Stanowisko Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych dotyczące wykreślenia w art. 7 ust. 1 „związki zawodowe” zostało zgłoszone w II czytaniu jako poprawka przez posła Marka Wójcika.

Posiedzenie Komisji zakończyło się około godziny 19:20.