Posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych 23.01.2018′

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych /ASW/ rozpatrzyła sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o komisyjnym projekcie ustawy o Straży Marszałkowskiej (druk nr 1971).
Projekt dotyczy rozszerzenia zadań Straży Marszałkowskiej (m.in. wyznaczenie nowych zadań polegających na: prowadzeniu rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego osób, pojazdów, terenów i obiektów Sejmu i Senatu oraz podejmowaniu działań zmierzających do neutralizacji zagrożeń i wykrywania urządzeń podsłuchowych na terenach, w obiektach i w urządzeniach będących w zarządzie Kancelarii Sejmu i zarządzie Kancelarii Senatu), w związku z tym rozszerzenia jej uprawnień.
Do projektu zawartego w sprawozdaniu podkomisji Komisja wniosła poprawki polegające m.in. na zmianie daty święta Straży Marszałkowskiej oraz roty ślubowania.
Komisja przyjęła sprawozdania.
Sprawozdawca – poseł Arkadiusz Czartoryski (PiS).

Komisja rozpatrzyła sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o komisyjnym projekcie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej (druk nr 1972).
Projekt określa zasady wprowadzenia ustawy o Straży Marszałkowskiej.
Do projektu zawartego w sprawozdaniu podkomisji Komisja wniosła poprawki dotyczące m.in. skrócenia terminu współuczestnictwa funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa przy wykonywaniu zadań określonych w art. 2 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy o Straży Marszałkowskiej, tj. m.in. ochrony terenów, obiektów i urządzeń będących w zarządzie Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu.
Zgłoszono dwa wnioski mniejszości dotyczące systemu emerytalnego służb mundurowych.
Komisja przyjęła sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Arkadiusz Czartoryski (PiS).
W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Jarosław Zieliński, komendant Straży Marszałkowskiej – Piotr Rękosiewicz oraz doradca Marszałka Sejmu – Marek Czeszkiewicz.