Posiedzenie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w dniu 5 lipca 2017 r.

05 lipca 2017 roku w Warszawie miało miejsce posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, reprezentujących funkcjonariuszy, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej i Służby Celno-Skarbowej z udziałem Przewodniczącego Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych.
Obrady rozpoczęto od omówienia sytuacji związanej wystąpieniem Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 06 kwietnia br. w sprawie dialogu społecznego z kierownictwem resortów do spraw wewnętrznych i administracji, sprawiedliwości oraz obrony
narodowej wraz z wnioskiem o utworzenie przy Radzie Ministrów Forum Dialogu Społecznego do Spraw Służb Mundurowych.
Dokonując podsumowania prac Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji (w tym Grup Roboczych), postanowiono ponowić wystąpienie do Pani Premier z prośbą o spotkanie przy udziale właściwych ministrów i objęcie patronatem wniosku Federacji ZZ SM w zakresie powołania przy Radzie Ministrów Forum Dialogu jako instytucji partnerskiej zrzeszającej wszystkie strony funkcjonujące w ramach służb mundurowych.
Ponadto kol. Krzysztof Oleksak przedstawił informację z prac grupy roboczej ds. nadgodzin w służbach mundurowych, która w formie sprawozdania wraz z rekomendacją w najbliższym czasie zostanie skierowana na ręce Pana Ministra.
Bardzo ważnym tematem wzbudzającym duże zainteresowanie i dyskusje wśród funkcjonariuszy wszystkich służb, jest zapowiadane i praktycznie bezkosztowe, wprowadzenie zmian w zakresie prawa funkcjonariuszy do zachowania 100 % uposażenia w przypadku choroby podczas zwolnień lekarskich trwających łącznie nie dłużej niż 30 dni w roku kalendarzowym.
Przypomnienia wymaga fakt iż rekomendowany okres ochrony funkcjonariuszy wynosił łącznie do 90 dni (propozycja Grupy Roboczej Forum Dialogu Społecznego przy MSWiA ds. Podsumowania Działania „Ustawy o L-4” z dnia 05 lipca 2016 roku). Uzupełnienia wymaga także katalog chorób i dostosowanie go dla funkcjonariuszy pełniących służbę w warunkach szczególnych i stresogennych, w tym objęcie zmianami wszystkich służb mundurowych.
Niezrozumiałym jest też połączenie tego projektu z propozycją zmian w art. 67 ustawy o Policji (dotyczącym tzw. pluralizmu związkowego). Uważamy za uzasadnione zachowanie dotychczasowego sytemu funkcjonowania związków zawodowych w służbach mundurowych, będącego podstawą szybkiego i skutecznego działania i dającego gwarancję całkowitej apolityczności służb mundurowych.
Omawiając działania Federacji ZZ SM w zakresie tzw. „art. 15a”, kol. Mariusz Tyl przedstawił informacje uzyskane podczas ostatniego posiedzenia Podzespołu ds. służb mundurowych w ramach Rady Dialogu Społecznego. Zgodnie z informacją Zastępcy Dyrektora Zakładu Emerytalno-
Rentowego MSW, szacunkowe koszty nowelizacji art. 15a zostały już wyliczone i prace nad projektem trwają. Prace są zgodne z wcześniej uzgodnionymi wytycznymi. Podkreśla się, że okresy pracy cywilnej nie przepadną i każdy okres pracy cywilnej będzie doliczany po uprzednim zsumowaniu ich w sposób łączny. Działania członków Federacji ZZSM w tym zakresie będą kontynuowane na najbliższym posiedzeniu Podzespołu ds. Służb Mundurowych Rady Dialogu Społecznego.
W dalszej kolejności Przewodniczący Zrzeszenia Związków Zawodowych Służby Celnej RP przedstawił aktualną sytuację w zakresie wprowadzenia ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Trwający właśnie okres transformacji i konsolidacji trzech dotychczasowych służb
oraz tworzenie nowych struktur, w powszechnym odbiorze odciska negatywny wpływ na sytuację w nowej służbie, której nie poprawia fakt podpisania przez Prezydenta ustawy włączającej od 1 stycznia 2018 roku funkcjonariuszy Służby Celnej do systemu emerytur mundurowych.
Zgodnie z nowymi przepisami dodatkowym warunkiem niezbędnym do uzyskania prawa do tego świadczenia będzie ukończenie 55 lat życia i posiadanie co najmniej 5 lat stażu służby przy wykonywaniu zadań o charakterze „policyjnym” a dla funkcjonariuszy zatrudnionych po 31 grudnia 2012 r. co najmniej 25 lat służby w Służbie Celno-Skarbowej.
Funkcjonariusze, którzy w dniu zwolnienia ze służby, przekształcenia albo wygaśnięcia stosunku służbowego, spełnią powyższe warunki, ale nie osiągną wieku 55 lat życia, nabędą prawo do emerytury w dniu osiągnięcia tego wieku. Emerytura tych funkcjonariuszy będzie wynosić 60 % podstawy jej wymiaru.
Niepokojącym i wzbudzającym duże kontrowersje zjawiskiem są odnotowane przypadki braku propozycji dalszej służby w Krajowej Administracji Skarbowej dla osób funkcyjnych i działaczy związków zawodowych.
Działania te zostały zdecydowanie krytycznie i negatywnie ocenione przez członków Federacji ZZ SM. Przyjęto stanowisko w tym zakresie wraz z poparciem dla wszelkich działań zmierzających do przywrócenia tych osób do służby.
W dalszej części obrad Przewodniczący Związków Zawodowych wchodzących w skład Federacji ZZ SM dokonali przedstawienia aktualnej sytuacji w ramach poszczególnych formacji. Dyskusję w tym zakresie poza specyfiką poszczególnych służb, zdominowała kwestia pogorszenia a nawet braku dialogu i współpracy z Kierownictwem poszczególnych służb. Gdzie poza nielicznymi wyjątkami, dotychczasowa współpraca pogorszyła się i ogranicza się tylko do formalnego minimum, z marginalizowaniem ruchu związkowego włącznie.
Kończąc spotkanie uaktualniono dane przedstawicieli Związków do Rady Federacji (Wybory w NSZZ FiPW oraz NSZZ FSG) oraz dokonano wyboru Przewodniczącego Federacji ZZ SM na nową kadencję (od 14 lipca 2017 roku). Nowym Przewodniczącym Rady został kol. Marcin KOLASA – Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej. Wyboru dokonano w trybie i zgodnie z § 13 Regulaminu Federacji Związków Zawodowych

w imieniu Federacji ZZSM
Przewodniczący Federacji ZZSM
/-/ Krzysztof Hetman

Komunikat z przebiegu posiedzenia (pdf) w załączniku.

Więcej fotografii w Galerii Foto.