Onet.pl – Policjanci zbierają podpisy pod petycją o „bezstronność mediów”

„Zdecydowałem się założyć tę petycję z uwagi na stronniczość i polityczne nacechowanie przekazów medialnych związanych z działalnością policji” – czytamy w petycji, którą rozsyłają sobie policjanci. Podpisało się już pod nią ponad 500 osób – informuje portal Onet.pl w artykule zatytułowanym: “Policjanci zbierają podpisy pod petycją o „bezstronność mediów”. “Korespondenci nastawieni są antypolicyjnie”.

Policjanci od kilku dni rozsyłają sobie petycję, która znalazła się na portalu www.petycjeonline.com. Anonimowy internauta informuje w niej: “Zdecydowałem się założyć tę petycję z uwagi na stronniczość i polityczne nacechowanie przekazów medialnych związanych z działalnością policji. Przekaz powinien być obiektywny i bezstronny. Nie może być tak, że korespondenci medialni z góry nastawieni są antypolicyjnie czym wypaczają przekaz związany z działaniem tej formacji” – raportuje Onet.pl

Pod petycją podpisało się już 538 osób. Link do petycji pojawił się też na stronach internetowych niektórych oddziałów NSZZ Policjantów. – Wielu funkcjonariuszy ma już dość. Oni też są ludźmi, mają rodziny, dzieci. A nagonka na policję jest coraz większa – mówi nam jeden z funkcjonariuszy proszący o zachowanie anonimowości.

Cała sytuacja jest pokłosiem wydarzeń do których doszło w trakcie Strajków Kobiet. Demonstrujący oskarżają policjantów o brutalne działania…

Czytaj więcej…

*************************

Ta ze wszech miar słuszna akcja, jest bardziej apelem niż petycją, która jednak ma określone ustawą wymagania formalne. Pomijając inne formalności, petycja musi mieć zdefiniowanego adresata. Tymczasem jest ona skierowana do niewymienionych z nazwy mediów. Przesłanie tej petycji w takim kształcie do sejmowej Komisji Petycji zakończyłoby się jej odrzuceniem z przyczyn formalnych. Natomiast nagłośnienie jej w mediach, za co już należy podziękować portalowi Onet.pl przynajmniej zwróci uwagę opinii publicznej na tendencyjne traktowanie przez niektóre media Policji i Policjantów (jp).

*************************

Dz.U.2018.0.870 t.j. – Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
Art. 4. Wymogi formalne petycji
Dz.U.2018.0.870 t.j. – Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
1. Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Petycja powinna zawierać:
1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
3) oznaczenie adresata petycji;
4) wskazanie przedmiotu petycji.
3. Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, o którym mowa w art. 5 petycja w interesie podmiotu trzeciego ust. 1.
4. Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.
5. Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

*****