Odznaka Honorowa Centralnego Biura Śledczego Policji.

Znowelizowane rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom wprowadza nowy rodzaj odznaki policyjnej – Odznaki Honorowej Centralnego Biura Śledczego Policji.

Dotychczasowe osiągnięcia Centralnego Biura Śledczego Policji, jako wyodrębnionej jednostki organizacyjnej Policji, powinny się wiązać z możliwością wyróżniania policjantów
w uznaniu szczególnych zasług w zakresie inicjowania, organizowania i prowadzenia działań związanych ze zwalczaniem przestępczości zorganizowanej – czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia.

Projekt nowelizacji ww. rozporządzenia określa wzór tej Odznaki oraz zasady i tryb jej nadawania. Przewiduje się, że nowa Odznaka Honorowa Centralnego Biura Śledczego Policji będzie przyznawana policjantom za szczególne zasługi w walce ze zorganizowaną przestępczością – w skali ok. 20 odznak rocznie, co wiąże się z kosztami wyprodukowania odznak rzędu 4.000 zł rocznie. Ponadto należy jeszcze doliczyć koszty legitymacji, które szacunkowo wynoszą około 1.000 zł rocznie. Koszty Odznaki i legitymacji zostaną pokryte z budżetu państwa – w ramach środków, których dysponentem jest Komendant Główny Policji.

Projekt rozporządzenia oraz wzór odznaki w załącznikach.