Odprawa policji śląskiej w Szkole Policji w Katowicach z udziałem Ministra

Podczas odprawy, która odbyła się w Szkole Policji w Katowicach, śląscy komendanci wojewódzcy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, a także komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej przedstawili ministrowi Joachimowi Brudzińskiemu efekty działania służb z regionu w 2017 r. Omówili też priorytety na kolejne miesiące pracy.

Podczas spotkania szef MSWiA podziękował m.in. śląskim strażakom za akcję ratowniczą przeprowadzoną kilka dni temu po zawaleniu się kamienicy w Sosnowcu.

Na prośbę szefa MSWiA komendanci służb ze Śląska przedstawili specyfikę działania ich formacji. – Bardzo sobie cenię tego typu spotkania, bo na starcie mojej pracy, jako minister spraw wewnętrznych i administracji, dzięki informacjom, które mogę od Państwa otrzymać, nabieram szczegółowego oglądu spraw. Sukcesów, które Państwo macie, ale też i problemów, z którymi wspólnie będziemy musieli sobie poradzić – powiedział minister Joachim Brudziński. Wszyscy komendanci wskazywali, że jednym z tegorocznych wyzwań stojących przed śląskimi służbami będzie zabezpieczenie szczytu klimatycznego COP24, który odbędzie się w grudniu w Katowicach. – To olbrzymie wyzwanie dla wszystkich służb. To jedna z największych imprez, jaka będzie miała miejsce w naszym kraju po Światowych Dniach Młodzieży i szczycie NATO w Warszawie – stwierdził szef MSWiA. Jak dodał, w zabezpieczenie konferencji zaangażowanych zostanie około 10 tys. samych tylko policjantów, nie licząc wsparcia ze strony strażaków i strażników granicznych.

Szef MSWiA odniósł się także do akcji ratunkowej śląskich strażaków, którą przeprowadzili kilka dni temu w Sosnowcu. W wyniku zawalenia się kamienicy śmierć poniosła jedna osoba, ratownikom udało się pomóc innemu poszkodowanemu. – To dobra okazja, aby na ręce Komendanta Głównego PSP, pana generała Leszka Suskiego, złożyć podziękowania wszystkim funkcjonariuszom straży pożarnej za akcję z ostatnich dni w Sosnowcu – powiedział minister. Dodał jednak, że strażacy muszą liczyć się z tym, że do takich sytuacji może dochodzić w przyszłości.

Podsumowanie zeszłorocznych działań

Śląski Komendant Wojewódzki PSP bryg. mgr inż. Jacek Kleszczewski przypomniał, że do najważniejszych interwencji, w których brali udział śląscy strażacy w 2017 r., można zaliczyć przede wszystkim te związane z usuwaniem skutków orkanu „Ksawery”. Dodał, że cały region cechuje znaczna liczba interwencji ze względu na poziom zurbanizowania. Przypomniał, że na terenie województwa działa wiele zakładów zwiększonego ryzyka, których specyfika pracy nakłada na strażaków dodatkowe obowiązki. Komendant opisał też ostatnią akcję ratowniczą po zawaleniu kamienicy w Sosnowcu.

Ogółem w 2017 roku na terenie województwa śląskiego straż pożarna interweniowała prawie 70 tys. razy (dla porównania w 2016 r. było to nieco ponad 57 tys. interwencji). Najwięcej było miejscowych zagrożeń (ponad 46 tys.), takich jak wypadki drogowe. Pożary stanowiły zaledwie część interwencji – było ich ponad 16 tys. Najwięcej interwencji przeprowadzili strażacy z Częstochowy (prawie 7,5 tys.).

Z kolei szef śląskich policjantów, nadinsp. Krzysztof Justyński, wskazał, że do głównych wyzwań, z którymi na co dzień mierzą się funkcjonariusze, należy zaliczyć dużą liczbę meczów piłkarskich i innych imprez. Nad bezpieczeństwem mieszkańców Śląska czuwało w zeszłym roku ponad 12 tys. funkcjonariuszy (do tego dochodzi prawie 2 tys. pracowników cywilnych). W zeszłym roku do służby w garnizonie śląskim przyjęto 586 osób. W tym planuje się przyjąć ok. 500 policjantów (to druga największa wartość po KSP, gdzie do służby planuje się przyjąć 675 osób).

Komendant Śląskiego Oddziału SG płk SG Adam Jopek opisał specyfikę pracy oddziału, który swoim zasięgiem obejmuje dwa województwa: śląskie i opolskie. Wskazał, że do głównych zadań funkcjonariuszy należy kontrola legalności pobytu cudzoziemców. W zeszłym roku strażnicy ze Śląskiego Oddziału SG rozbili 4 grupy przestępcze zajmujące się organizowaniem przerzutu nielegalnych migrantów, handlem narkotykami, handlem ludźmi oraz fałszerstwem dokumentów. W zeszłym roku w oddziale służbę pełniło 610 funkcjonariuszy. W tym roku planowane jest przyjęcie ponad 60 nowych funkcjonariuszy (w zeszłym do służby wstąpiło ponad 40).

Efekty Programu Modernizacji

Formacje podległe MSWiA otrzymają w latach 2017-2020 łącznie niemal 9,2 mld złotych. Policja w latach 2017-2020 otrzyma (łącznie ze środkami przeznaczonymi na wzrost wynagrodzeń) niemal 6 mld zł – w tym 3,119 mld na inwestycje i zakup sprzętu. Straż Graniczna łącznie 1,267 mld ( w tym niemal 841 mln zł na nowoczesny sprzęt, inwestycje budowlane i wyposażenie). Państwowa Straż Pożarna łącznie 1,723 mld (w tym 957 mln zł zostanie przeznaczonych na rozbudowę i remont infrastruktury oraz zakup nowoczesnego wyposażenia). SOP (BOR) łącznie 203 mln zł.

W sumie w ramach Programu Modernizacji w latach 2017-2020 śląska Policja wyda ponad 126,7 mln zł. W zeszłym roku w ramach Programu Modernizacji wydano ponad 52 mln zł, w tym planuje się wydać ok. 30 mln zł. W ramach modernizacji w 2017 r. otwarto posterunki Policji w Kozach, Porębie i Gołkowicach. Rozpoczęły się budowy posterunków w Istebnej, Milówce, Kroczycach i Wilkowicach, które zostaną otwarte w kolejnych latach. W 2018 r. w ramach Programu Modernizacji wybudowane zostaną m.in. nowa siedziba Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, nowa siedziba Komisariatu Policji w Szczyrku, a w kolejnych latach także nowe siedziby komisariatów w Łodygowicach, Miedźnej (przywrócenie zlikwidowanego komisariatu) i Wojkowicach.

Śląscy strażacy w 2017 r. zakończyli budowę nowej siedziby Komendy Miejskiej PSP w Mysłowicach (koszt budowy wyniósł ponad 18,5 mln zł – część sfinansowano z Programu Modernizacji). Ponadto w 2017 r. rozpoczęto budowę Komendy Miejskiej PSP w Bytomiu – wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na realizację budowy oraz wykonano prace porządkowe związane z usunięciem gruzowiska na działce przeznaczonej pod budowę (w 2018 r. PSP wyda na ten cel ponad 3,3 mln zł z Programu Modernizacji). Oprócz tego zakupiono sprzęt informatyczny i łączności dla jednostek PSP województwa śląskiego za kwotę ponad 1 mln zł, z czego 80% pochodziło z Programu Modernizacji.

Śląski Oddział SG w ramach Programu Modernizacji kupił 13 samochodów za kwotę ponad 1,5 mln zł. Kupiono także urządzenia łączności i informatyki za kwotę ponad 2,5 mln zł. Na inwestycje prowadzone w Komendzie Oddziału i w placówkach przeznaczonych zostało ponad 2,3 mln zł. W ramach tej kwoty przebudowano m.in. budynki w PSG Bielsko-Biała i PSG Ruda Śląska oraz wybudowano awaryjny wjazd do Komendy OSG w Raciborzu.

W naradzie, oprócz szefa MSWiA, wzięli także udział m.in.: komendant główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski, komendanci wojewódzcy Policji i Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, a także Komendant Śląskiego Oddziału SG i wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.