Odpowiedzi Ministra na kolejne petycje Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

Lektura odpowiedzi udzielonych na petycje Zarządu Głównego wyraźnie wskazuje, że ze strony Ministra nie ma faktycznej woli podjęcia działań w celu rozwiązania poruszonych tam spraw. Nawet kwestia „guzików katyńskich” wydaje się sprawiać problem. Zdaniem Departamentu Porządku Publicznego MSWiA oraz KGP „guziki katyńskie” byłyby świetnym elementem edukacji historycznej policjantów gdyby…

…Gdyby autorzy petycji sprecyzowali ile tych guzików ma być przy mundurach i w jakim miejscu miałyby się znajdować. Jednym słowem, związkowcy miast pisać petycje powinni opracować projekt zarządzenia z dokładnym określeniem wszelkich niuansów mundurowych. Ale nawet gdyby wyręczyli w tej mierze pion legislacyjny Ministerstwa, to i tak za późno, bo jak Pan Minister poinformował: „projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów znajduje się obecnie na końcowym etapie prac legislacyjnych, więc wprowadzanie zmian jest już niemożliwe”.
Niewykluczone, że cenny i mądry pomysł związkowców odrodzi się w niedalekiej przyszłości jako autorski projekt ministerstwa.

Ogólny charakter odpowiedzi zamiast odniesienia do meritum poszczególnych propozycji, których celem jest przecież poprawa warunków służby, koncentruje się na cytatach odpowiednich paragrafów i ustępów z obecnie obowiązujących przepisów. Pan Minister „wyraża przekonanie”, że wyjaśnienie sprowadzające się do przypomnienia autorom petycji obowiązujących przepisów zostanie uznane za wystarczające (sic!)

Symptomatyczne jest także to, że sprawy, do których odnoszą się petycje mają bezpośredni wpływ na pozyskanie chętnych kandydatów do służby. Właśnie zapewnienie odpowiednich warunków służby, poprawa jej materialnych podstaw, bardziej przemówią do kandydatów niż realizacja, kto wie, czy nie droższych kampanii reklamowych, filmów i innych zabiegów marketingowych zmierzających do uzupełnienia rosnącej liczby wakatów.

Odpowiedzi Ministra na petycje w załącznikach