NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej także zaostrza swoje działania

Kolejna organizacja wchodząca w skład Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych zaostrza swoje działania. 28 lutego 2018 r. w siedzibie Komendy Głównej Straży Granicznej odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej. Jednym z głównych punktów porządku obrad było przyjęcie uchwał kierunkujących dalsze działania w ramach Federacji.

NSZZ FSG chce, by Federacja Związków Zawodowych wystąpiła do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z żądaniami:

  • zwiększenia nakładów na motywacyjny wzrost uposażeń funkcjonariuszy Straży Granicznej w roku 2018′ do kwoty 650 zł, w przeliczeniu dla każdego funkcjonariusza;
  • niezwłocznego podjęcia prac legislacyjnych zmierzających do przywrócenia systemu emerytalnego funkcjonariuszy, który obowiązywał do dnia 31 grudnia 2012 r.;
  • odmrożenia waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy SG, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 966, 1948);
  • wprowadzenia pełnej odpłatności za czas służby przekraczający normę określoną w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2067);
  • zrównania statusu funkcjonariuszy Straży Granicznej przyjętych po raz pierwszy do służby po 1 stycznia 1999 r. ze statusem funkcjonariuszy przyjętych przed tą datą, w zakresie art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1643 ze zm.), a także przywrócenie pełnego uposażenia za czas absencji chorobowej nieprzekraczający 30 dni w roku.

Zarząd Główny NSZZ FSG zaznaczył w swojej uchwale, że jeżeli do 15 kwietnia 2018 r. nie zostanie zawarte porozumienie określające sposób i terminy realizacji powyższych żądań, zostanie podjęta decyzja o dalszych działaniach, w tym o rozpoczęciu akcji protestacyjnej.

Decyzje podjęte przez kolegów ze Straży Granicznej mają wyjątkowe znaczenie, ponieważ przewodniczący NSZZ FSG Marcin Kolasa przewodniczy w tej chwili Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Przypominamy, że najbliższe posiedzenie Federacji zwołano na dzień 12 marca 2018 r.

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów