Nowelizacja rozp. MSWiA gwarantująca policjantom prawo do wypłaty zasiłku pogrzebowego w przypadku poniesienia kosztów pogrzebu w związku ze śmiercią rodzeństwa.

7 października 2020′ ukazała się nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu policjanta oraz określenia członków jego rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy (Dz. U. z 2018 r. poz. 264). Nowela ma na celu uwzględnienie rodzeństwa policjanta, jako członków rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy w przypadku pokrycia przez niego kosztów pogrzebu.

Projektowana regulacja wynika z konieczności zagwarantowania policjantom przez właściwe jednostki Policji prawa do wypłaty zasiłku pogrzebowego w przypadku poniesienia przez policjanta kosztów pogrzebu w związku ze śmiercią rodzeństwa.

Podkreślenia wymaga, że w ramach służb podległych i nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji prawo do zasiłku pogrzebowego w razie śmierci rodzeństwa przysługuje obecnie funkcjonariuszom Służby Ochrony Państwa oraz Straży Granicznej. Obowiązujące przepisy nie gwarantują natomiast takiego prawa policjantom oraz strażakom.

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

*****

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu policjanta oraz określenia członków jego rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy

Projekt z dnia 15 września 2020 r.
Etap prac: uzgodnienia międzyresortowe

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia <data wydania aktu> r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu policjanta oraz określenia członków jego rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy

Na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360 i 956) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu policjanta oraz określenia członków jego rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy (Dz. U. z 2018 r. poz. 264) w § 5 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) rodzeństwa policjanta, małoletnich dzieci spokrewnionych z policjantem lub jego małżonkiem, przyjętych na wychowanie, jeżeli rodzice ich nie żyją albo nie mogą zapewnić im utrzymania bądź zostali pozbawieni lub ograniczeni w sprawowaniu władzy rodzicielskiej;”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER SPRAW
WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI