Nowelizacja budżetu 2020′ podpisana przez prezydenta. Więcej dla służb.

W czwartek, 29 października, Prezydent podpisał nowelizację budżetu na 2020 rok. Dochody budżetu państwa wyniosą 398,7 mld zł i będą niższe od zaplanowanych o 36,7 mld zł, a wydatki 508 mld (o 72,7 mld więcej od zakładanych). Deficyt wyniesie 109,3 mld zł.

Służby mogą liczyć na dodatkowe środki. Nowelizacja tegorocznej ustawy budżetowej przewiduje bowiem zwiększenie budżetów służb mundurowych i specjalnych. Łącznie, tylko w przypadku formacji podległych resortowi spraw wewnętrznych i administracji, chodzi o kwotę około 1,6 mld złotych. Część z tych środków przeniesiona zostanie na kolejny rok budżetowy, w ramach tzw. wydatków niewygasających.

Pierwotnie budżet policji na ten rok wynieść miał ponad 10,3 mld złotych. Zgodnie z zapisami nowelizacji kwota ta wzrosnąć ma do poziomu ponad 11,6 mld złotych, a więc o około 1,3 mld. Więcej pieniędzy otrzymają też Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna i SOP. PSP może liczyć dodatkowo na ponad 225 mln złotych (przed nowelizacją 3,3 mld złotych, po nowelizacji ponad 3,5 mld złotych). Straż Graniczna zanotuje wzrost z poziomu ponad 1,76 mld złotych do ponad 1,8 mld złotych, a SOP zwiększy budżet z ponad 338 mln złotych do ponad 348 mln złotych.

Do końca roku pozostaje niespełna 2 miesiące. Większa część z tych dodatkowo przyznanych pieniędzy, będzie mogła być wykorzystana w przyszłym roku, co umożliwiają przepisy, zgodnie z którymi na kolejny rok budżetowy można przenieść wydatki niewygasające. Taki manewr księgowy wzmocni przyszłoroczne budżety służb – które zgodnie z ustawą budżetową mają być niższe niż w tym roku.

Jak poinformowało ministerstwo finansów, sytuacja wywołana przez COVID-19 wymusiła aktualizację podstawowych parametrów budżetowych i makroekonomicznych oraz przygotowanie odpowiednich narzędzi do walki ze skutkami pandemii. Głównym celem nowelizacji ustawy budżetowej na 2020 r. jest – jak tłumaczy resort – zapewnienie środków na dalszą walkę z koronawirusem oraz stymulację rozwoju polskiej gospodarki tak, by mogła ona jak najszybciej wrócić na ścieżkę wzrostu.

Dochody i wydatki w ustawie budżetowej
Nowelizacja ustawy budżetowej zakłada, że dochody budżetu państwa w 2020 r. będą niższe od tych zaplanowanych o 36,7 mld zł. W ustawie z lutego br. było to 435,3 mld zł, w nowelizacji 398,7 mld zł. MF dochody budżetu państwa z VAT prognozuje na poziomie 170 mld, z akcyzy 68,4 mld zł, z CIT 38,5 mld zł, a z PIT 64,1 mld zł. Dochody niepodatkowe zaplanowane zostały w kwocie wyższej o 3,6 mld zł. Wydatki budżetu państwa zwiększono o 72,7 mld zł w porównaniu do kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2020 r. (435,3 mld zł). Deficyt budżetu państwa wyniesie 109,3 mld zł.

Informacja w sprawie ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020

Nowelizacja ustawy budżetowej na rok 2020 została oparta na następujących założeniach makroekonomicznych: (1) spadek PKB o 4,6%; (2) spadek przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 2,4%, w tym w sektorze przedsiębiorstw o 2,0%; (3) wzrost bezrobocia do 8% na koniec bieżącego roku; (4) wzrost inflacji do 3,3%; (5) wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 3,5%, a w sektorze przedsiębiorstw o 3,0%; (6) nadwyżka na rachunku obrotów bieżących 2,3% PKB.

W treści ustawy ustala się łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości 398 671 644 tys. zł, natomiast łączną kwotę wydatków w wysokości 508 019 293 tys. zł. Deficyt budżetu państwa ustala się na dzień 31 grudnia 2020 r. na kwotę nie większą niż 109 347 649 tys. zł. Ponadto ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa w wysokości 547 392 015 tys. zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa w wysokości 421 090 485 tys. zł – z tytułów wymienionych w załączniku nr 5. Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustala się na kwotę 126 301 530 tys. zł. Łączną kwotę prognozowanych dochodów budżetu środków europejskich ustala się w wysokości 72 944 052 tys. zł., natomiast wydatków w wysokości 89 897 933 tys. zł.

Zmiany w części tekstowej ustawy budżetowej obejmują nadto: (1) modyfikację limitu przyrostu zadłużenia na dzień 31 grudnia 2020 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych, który nie będzie mógł przekroczyć kwoty 180 000 000 tys. zł; (2) modyfikację limitu udzielanych przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji, który ustalono na łączną kwotę 500.000.000 tys. zł; (3) zmianę wysokości ogólnej rezerwy budżetowej na 557 935 tys. zł; (4) ustalenie dla służby cywilnej nowych limitów środków na wynagrodzenia (w wysokości 10 021 524 tys. zł) oraz na szkolenia (w wysokości 52 157 tys. zł); (5) modyfikację prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (103,3%); (6) modyfikację prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów (103,8%); (7) zmianę wielkości prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej (5088zł).

Nowelizacja nadaje nowe brzmienie załącznikom nr 1 – 9 do ustawy, jak również wprowadza zmiany w treści załącznika nr 10 „Zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym”. W związku ze zmianami wydatków w poszczególnych częściach budżetu państwa dotyczącymi transferów do agencji wykonawczych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych osób prawnych zmianie uległy również plany finansowe niektórych jednostek sektora finansów publicznych. Zmiany wprowadzono nadto w treści załącznika nr 15 do ustawy „Planowane dochody i wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2020–2022 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa”, jak również w treści załącznika nr 16 do ustawy „Wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich”.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.