Minister Zieliński o sytuacji emerytowanych funkcjonariuszy przed komisją sejmową

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych /ASW/ na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2017′ wysłuchała informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat sytuacji emerytowanych funkcjonariuszy służb mundurowych (m.in. liczba emerytów, sytuacja materialna, dalsza aktywność zawodowa).
Informację przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Jarosław Zieliński.
Obecnie Zakład Emerytalno-Rentowy MSW obsługuje ponad 206 tys. świadczeń emerytalno-rentowych (funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Urzędu Ochrony Państwa, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej), w tym ponad 150 tys. świadczeń emerytalnych. Przeciętna wysokość emerytury brutto we wszystkich służbach łącznie wynosi 3616,28 zł (3645,87 zł z dodatkami). W 2016 r. przyznano 4807 nowych emerytur o przeciętnej wysokości brutto 4741,18 zł.
Osoba uprawniona do zaopatrzenia emerytalnego w systemie zaopatrzeniowym jest obowiązana zawiadomić organ emerytalny o podjęciu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, a także o wysokości przychodu, za wyjątkiem osób, których emerytura stanowi 75% podstawy jej wymiaru lub pobierających rentę inwalidzką.
Zakład Emerytalno-Rentowy MSW nie prowadzi statystyk dotyczących dalszej aktywności zawodowej emerytowanych funkcjonariuszy. Z jego danych wynika, że 55 772 osoby nie muszą informować o podjęciu pracy cywilnej, natomiast 31 018 osobom doliczono do świadczeń okresy pracy po zakończeniu służby (co nie oznacza, że pracują w chwili obecnej).
W dyskusji posłowie pytali m.in.: o wysokość zmniejszenia emerytury z uwagi na osiąganie dodatkowych przychodów, o strukturę wiekową emerytowanych funkcjonariuszy i przeciętny wiek przechodzenia na emeryturę oraz o przyczyny przechodzenia młodych funkcjonariuszy na rentę inwalidzką.
Zwracano uwagę na konieczność podniesienia wynagrodzeń funkcjonariuszy w celu zapewnienia im w przyszłości godziwych emerytur oraz na brak programu rekonwersji, który aktywizowałby emerytowanych funkcjonariuszy w zawodach np. wykładowców lub pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych.

Transmisja posiedzenia do odsłuchania pod poniższym linkiem: